Author - Marius Šileika

G. Navaitis. Nacionalizmas – ES gelbėjimosi ratas

Gediminas Navaitis, www.alkas.lt

Ateinantys 2019 metai – turėtų tapti demokratijos šventė. Numatomi net treji rinkimai – savivaldybių merų ir tarybų, Respublikos Prezidento bei Europos parlamento rinkimai. Visi svarbūs ir įdomūs. Visi skatina diskusijas apie savivaldą, apie Prezidento asmenybę ir politines galias. Proga ir diskusijai, kurios Lietuvos politikai sumaniai vengia, – apie sąjungas, federacijas, imperijas, apie ES ateitį ir Lietuvos valstybės vietą joje. Šiandieną matome dvi laibai aiškias tendencijas. ES bandoma kurti kaip federacinę ar net unitarinę valstybę, o visi kurie nepritaria tokiai krypčiai apšaukiami euroskeptikais bei Lietuvos priešais. Matome ir kitą kryptį – nacionalinių valstybių suverenumo gynimą, stiprėjančias „Alternatyvą Vokietijai“ , „Fidesz“ partiją Vengrijoje. Galiausiai matome ir trečią kryptį, kurią dosniai finansuoja Rusija, girdime siūlymus demontuoti ES bei pranašystes apie jos žlugimą

Ką sako istorinė patirtis apie sąjungas, imperijas ir jas norinčius užvaldyti barbarus, kaip ją remdamiesi galime pažvelgti į dabartį ir planuoti ateitį?

Žinome kelis žmonijos dvasios pakilimo laikotarpius. Antikinė Graikija sukūrė mokslo ir meno postūmį, kuris dar ir šiandieną daro įtaką moderniai visuomenei. Jos miestų sąjunga nugalėjo didžiausią to meto persų imperiją. Renesanso Italija, konkuruojančių miestų Italija padarė didžiulę įtaką Europos dvasiai ir kultūrai. Stipriausia vakarietiška valstybė JAV, buvo kuriama ne pagal monarchijos nuo kurios ji vadavosi, o pagal valstijų sąjungos modelį. Kai besiriejantys miestai, konkuruojančios valstijos sugebėdavo susivienyti, jų sąjunga pasiekdavo išskirtines pergales ir sukurdavo gerovę.

O kas ištinka imperijas, koks jų kelias? Nuolat vis tas pat. Jas kuria griežtos moralės žmonės, kurie sunkiai dirbdami ir kovodami sukuria stiprią valstybę, sukuria gerovę. Čia tiktų prisiminti LDK, kurią irgi galim vadinti imperija. Tai buvo klestinti šalis, o Šveicarija Europos užkampis iš kurio statybininkai vyko uždarbiauti į Lietuvą.

Bet kas įvyksta kai imperija sukurta? Aplink jos sienas telkiasi barbarai. O imperijos vadovai bando juos prijaukinti ir papirkti arba šiuolaikišku terminu – „integruoti“. Tokios politikos pasekmės vis tos pačios – barbarų vadas surengia žygį į imperijos sostinę, užima valdžia ir po tamsos bei vargo šimtmečių prasideda naujas civilizacijos ciklas.

Istorinio vyksmo nuoseklumas aiškus, pasikartojęs nevieną kartą. Esminis klausimas – kodėl barbarų žygis pasiseka. Tokių žygių tikrai būta daug. Pasiseka nes nebelieka ginančių valstybę. Romos imperijoje nebeliko romėnų. Visi jos gyventojai, ir galai, ir germanai, ir arabai tapo Romos piliečiais. Nebeliko ir romėnų imperatorių. Tas pat nutiko ir su LDK. Nebeliko su lietuvių tauta save siejančių bajorų, nebeliko Gediminaičių dinastijos, o valdė saksų, švedų kilmės karaliai. Tačiau net ir to negana. Dar turi atsirasti įtakinga grupė kuriai nebesvarbi valstybė. Romoje tai buvo latifundijų savininkai, Lietuvoje magnatai. Tiek barbarų vadams, tiek rusų carams beliko juos papirkti ar pažadėti išsaugoti privilegijas.

Suprantama, kad istorija nesikartoja, joje galime rasti tik analogijas. Tačiau šiandieną jų tikrai daug. Tarp jų vertą išskirti esminį – oligarchijos, didžiųjų korporacijų siekį išsaugoti atgyvenusias ekonomines struktūras. Todėl moderniose, išsivysčiusiose šalyse auga turtinė nelygybė, o vidurinės klasės pajamos santykinai mažėja. Ekonomistas T. Piketi (Th. Piketty) nurodo, kad viena tūkstantoji žemės gyventojų dalis (apie 4,5 milijono) valdo kapitalus didesnius nei 10 milijonų eurų t. y. valdo 20% pasaulinio turto. Jei tokia turto perskirstymo tendencija išliks, po 30 metų ši grupė valdys 60% pasaulinio turto. Tokia pat tendencija būdinga ir Lietuvai, kurioje bankas valdantis keleto milijardų vertės turtą sumoka porą tūkstančių eurų metinius mokesčius, o jo darbuotojas tampa pretendentu į Lietuvos Prezidentus, kurioje Seimo narys gali „kilniai“ atsisakyti atlyginimo, sumokėti 1,5 proc. mokestį nuo milijoninių pajamų ir pirkinėti namus Ispanijoje. Todėl šiandieną pagrindiniu mokesčių, išlaikančių modernias valstybes mokėtoju tapo vidurinė klasė, kuri yra ir svarbiausia nacionalinės valstybės atrama.

Akivaizdi interesų priešprieša sukelia ir akivaizdų idėjų konfliktą, kurio ryškiausias pasireiškimas – bandymai ardyti tautinę savimonę. Ko reikia tarptautinėms korporacijoms ir oligarchams? Jiems reikia– lojalaus korporacijai ar paklusnaus oligarchui, ignoruojančio kitas prasmes ir reikmes, godaus vartotojo. Jie taip pat siekia pašalinti apribojimus žmonių ir gamtos eksplotacijai.

Esminiu veiksniu ribojančia korporacijas, ribojančiu oligarchus, nustatančiu jų veiklos reguliavimą, yra tos visuomenės, kurioje jie veikia, tautinė arba konfesinė savimonė.

ES šalyse konfesiniai savimonei teliko antraeilis vaidmuo. Krikščionys jau švenčia Kalėdas ne kaip religinę, bet kaip pramogų šventę, o drauge pramogauti mielai sutinka ir musulmonai ar japonai. Tuo pat metu nuolat bandoma nuvertinti tautinius dorovinius autoritetus, juos keisti multikultūriniais, kurie neišvengiamai sukuria ir naują tautos padėties bei jos istorinio kelio vertinimą, o anot filosofo F. Nyčės (F. Nietzsch), niekada neišgyvens tauta, kuri mato savo istoriją kaimyno akimis.

Tautinės savimonės griovimas yra būdas apriboti nacionalinių valstybių galias. O jų ribojimas griauna visų mūsų gerovę, atima prasmę ir neleidžia pasiturinčiai gyventi. Veikiausiai pastarasis teiginys „neleidžia pasiturinčiai gyventi“ kam nors pasirodys svarbesnis už kitus. Šio teiginio paaiškinimas paprastas – aptarnaujanti pagrindinį didelio turto savininką korporacijas ir oligarchus – politinė valdžia, ignoruodama visuomenės interesus, kuria jiems jau minėtas privilegijas, o vidurinės klasės interesus ignoruoja. Juos galėtų apginti stipri nacionalinė valstybė. Dar tikriau tai padarytų tokių valstybių sąjunga Todėl, griaunamos nacionalinės valstybės, todėl vietoj jų sąjungos peršama federacija pataikaujanti oligarchijai ir neįgali pasipriešinti kitoms kultūroms.

Nacionalistų politiniai oponentai žada, kad savo kultūrines šaknis neigianti ES sukurs gerovę ir gąsdina, kad be ES būtų blogiau. Tačiau nenori įvardinti apie kokią ES kalba – apie suverenių nacionalinių valstybių sąjungą ar apie korporacijų ir oligarchų privilegijas užtikrinančią sąjungą. Lietuvai labai reikia modernios, nacionalines valstybes jungiančios ES, tokia sąjunga būtina ir Europos išlikimui. Todėl nacionalistai ir turi būti didžiausi ES rėmėjai, jie mato ES kaip istorijoje daug kartų įrodžiusio pranašumą darinio – antikinės Graikijos miestų ar šiuolaikinių nacionalinių valstybių sąjungą. Jie yra tikrieji ES entuziastai, kurie priešinsis ES pavertimu federacine valstybe, modernia imperija ir taip neleis žlugdyti Europos, gins jos vertybes.

http://alkas.lt/2018/05/03/g-navaitis-nacionalizmas-es-gelbejimosi-ratas/

M. Kundrotas. Multikultūralizmas: klaidos ir pamokos

Marius Kundrotas, www.alkas.lt

Nagrinėjant tautų, religijų ir kultūrų santykius šiuolaikinėje Europoje išsiskiria du kraštutinai priešingi pavyzdžiai: Jungtinė Karalystė ir Prancūzija. Britiškoji tradicija dar XVII – XVIII a. pasižymėjo tolerancija įvairioms religijoms. Prancūzija tais laikais išgyveno reakcingą Katalikų bažnyčios diktatą, kurį XVIII a. pabaigoje pakeitė karingas sekuliarizmas. Nuo vieno kraštutinumo pulta prie kito, kai Britų salose ieškota darnos ir pusiausvyros.

Atitinkamai skyrėsi kolonijinė politika. Britai užkariautose žemėse – tiesa, tik civilizuotose – rėmėsi vietiniais elitais. Prancūzai, dažniausiai, sava, prancūziška administracija ir tiktai pusiau priklausomose šalyse, kaip Indokinija, toleravo vietinius elitus.

Dabar šios šalys radikaliai skiriasi imigracijos politika. Britai įsileidžia mažiau migrantų, užtat įsileidę suteikia jiems daugybę teisių. Pavyzdžiui sikhams leidžiama valstybės tarnyba su savomis uniformomis, su spalvotais tiurbanais: vienos spalvos – kariams, kitos – policininkams, trečios – ugniagesiams. Prancūzai įsileidžia beveik bet ką, bet po to stengiasi perdirbti pagal savo atvaizdą ir pavidalą. Kai kas džiūgauja, kad musulmonėms ten plėšomos burkos, bet plėšomi ir kryželiai krikščionims.

Šioje vietoje verta prisiminti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir jos santykius su ateiviais. Pavyzdžiui, atvykusiems musulmonams totoriams buvo prisakyta vienpatystė. Ir tai buvo suderinama su musulmoniškais papročiais, nes daugpatystė islame – leidžiama, bet nėra privaloma. Totoriškame ir apskritai – tiurkiškame islame nėra ir burkų, visą kūną ir veidą dengiančių drabužių. Tačiau kai kuriose, ypač – arabiškose ir afganiškose islamo tradicijose tai – privaloma. Taigi, vienpatystė totoriams Lietuvoje ir burkų draudimas Prancūzijoje yra iš esmės skirtingos kultūrinės politikos.

Prieita iki tokių kraštutinumų, kad Prancūzijoje atsisakoma teikti pilietybę moteriai, atsisakiusiai paduoti ranką svetimam vyrui. Danijoje dešinieji populistai savo laiku siūlė rodyti atvykėliams iš islamo šalių vaizdus su nuogomis moterimis, o Nyderlanduose, berods, jau įteisinti dar žiauresni siužetai su besiglamonėjančiais homoseksualistais. Visa tai privaloma priimti. Visgi aršiausia liberalizmo diktatūra – Prancūzijoje, kas paaiškina ypač gausius smurto proveržius.

Naivesnis vertintojas pasakys, kad išeitis – kuo didesnė tolerancija visoms kultūroms. Tai būtų tokia pat klaida, kaip ir kultūrinis prievartavimas be jokios moraliai pateisinamos priežasties. Pavyzdžiui, kai kuriose atvykėlių bendruomenėse vyksta moterų apipjaustymai. Skirtingai, nei vyrų apipjaustymai, įprasti judėjų ir musulmonų tradicijose, šie sužaloja moterį visam gyvenimui. Ar tai reiktų toleruoti? Jokiu būdu. Vis dėlto ir santykinė tolerancija nėra atsakymas. Tokią politiką taiko Vokietija ir Skandinavija, o jos konfliktiškumo mastais vejasi Prancūziją.

Atsakymas – tautinis ir kultūrinis teritoriškumas. Kiekviena tauta su sava kultūra turi gyventi savame krašte. Minimalus kitataučių ar kitakultūrių žmonių skaičius nėra grėsmingas, priešingai, jis tiktai praturtina dvasinį šalies kraštovaizdį. Bet kai atvykėliai sudaro gausias grupes, konfliktai – vargiai išvengiami. Negalima atskirti žmogaus nuo jo kultūros. Jei konkrečios tautos ar religijos kultūra iš principo prieštarauja vietinei, tos tautos ar religijos žmonėms tiesiog reikia užverti duris. O jeigu jau priimi – priimk su visa kultūra, nuskabydamas tik akivaizdžią barbarybę. Deja, pastarajame sprendime jau glūdi prieštara: kas ir kaip nustatys barbarybės ribas?

Nereikia ieškoti priešų konkrečiose kultūrose. Priešas – liberalizmo ir su juo susiliejusio marksizmo ideologija, kuri skatina kultūrų trintį. Kultūrų trintis skiriasi nuo sveikos jų apykaitos, kai teritoriška tauta gali priimti arba atmesti kitų tautų kultūrų elementus. Trintis reiškia badymąsi alkūnėmis toje pačioje šalyje. Gerai, jei tik alkūnėmis, nes dabartinėje Europoje populiaresni peiliai, sprogmenys, įvairios transporto priemonės.

Jei skirtingas kultūras puoselėja tos pačios šalies senbuviai – ką padarysi. Lieka dvi išeitys: bandyti rasti kompromisą arba atsiskirti, kaip dabar siekia atsiskirti Filipinų musulmonai nuo katalikiškos šalies daugumos. Bet prisiimti skirtumus iš svetur – nei pareiga, nei būtinybė. Žinoma, kad britiškas kelias – racionalesnis, nei prancūziškasis, bet racionaliausias – lietuviškasis iš Didžiosios Kunigaikštystės laikų. Nors didžiąją dalį Lietuvos valstybės sudarė užkariautos kitataučių žemės, bet pati Lietuva liko etniškai lietuviška, su mažomis kitataučių bendrijomis, gana ilgai. Tik nusekus tautinei savimonei miestuose, o po to ir dvaruose įsigalėjo kitos tautos.

Didžiausia multikultūralizmo klaida – įsivaizdavimas, kad visas kultūras galima suderinti, ir dar vienoje šalyje. Taip nėra. Skirtingi žvilgsniai į žmogų, visuomenę ir valstybę dėsningai kurs konfliktines situacijas ir jų tiktai gausės. Pavyzdys – kai ramių lietuvių name apsigyvena išraiškingas italas, kiauras paras klykiantis per mobilųjį telefoną laiptinėje. O juk tai – europietis. Kas bus, kai apsigyvens arabas, įsižeisiąs, jei svetimas vyras pažvelgs į jo žmoną ar ją užkalbins? O gal net sukursiantis judėjimą, kurio tikslas bus panaikinti Lietuvoje demokratiją ir įvesti šariją?

Senovės kinai žinojo sprendimą. Nepajėgi įveikti kitos kultūros atvirame santykyje arba su ja susigyventi – apsitverk siena. Dabar tai suvokia Donaldas Trampas ir Viktoras Orbanas. Tai galėtų būti šiuolaikinė, racionali ir morali Vakarų pasaulio politika. Kodėl dvasinėmis ir medžiaginėmis gėrybėmis, kurias sukūrė Vakarų žmonės, turi naudotis kiti? Kodėl tie kiti turi mus išstumti? O gimstamumo rodikliai Vakarų Europoje – aiškiai svetimšalių naudai.

Nelogiška manyti, kad, įvedus tam tikrus kultūrinius reikalavimus, svetimšaliai taps anglais, prancūzais, vokiečiais ar lietuviais. Šią klaidą darė senovės romėnai. Jie įsivaizdavo, kad, suteikus germanams romėniškus vardus ir išmokius juos romėniškų papročių, šie taps romėnais. O pasekmė buvo tokia, kad germanai sukūrė savas karalystes Romos vietoje.

Nelinkėkime to Lietuvai. Privalome griežtai atmesti bet kokius masinės imigracijos planus, o visų pirma – svetimšalių integracijos užmojus. Neprivalome nieko integruoti. Lai žmonės, kuriems mūsų vertybės – svetimos, gyvena savose tėvynėse, arba keliauja į tas šalis, kur jų vertybės – priimtinos. Neprivalome spręsti už Prancūziją, Vokietiją ar Skandinaviją. Bet pasilikime teisę apie savo šalį spręsti patys. Europos Sąjunga kurta kaip suverenių valstybių sąjunga, tokia ir turi išlikti. Neužsileiskime kosmopolitizmu apsikrėtusių valstybių ar politinių jėgų diktato, net jeigu jis primetinėjamas Europos Sąjungos vardu.

Laikas perfrazuoti Liudviko XIV žodžius ir adresuoti juos Vladimiro Putino draugui, Karlo Markso gerbėjui Žanui Klodui Junkeriui ir jo sėbrams. Gal manote, kad Europa – tai jūs? Europa – tai mes!

http://alkas.lt/2018/05/08/m-kundrotas-multikulturalizmas-klaidos-ir-pamokos/

Gintaras Songaila. Kaip ministerija kultūrą gelbėjo

Gintaras Songaila, delfi.lt

Kovo 21 d. Seimo Kultūros komitete ministrė Liana Ruokytė-Jonsson keliose skaidrėse pristatė pasiūlymus dėl „naujo žiniasklaidos paramos modelio“ ir drauge pateikė posėdžio dalyviams Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo projektą.

Kaip paaiškino ir Komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis, būtinybė imtis šių reformų iškilo po to, kai dviejų kultūros ir meno leidinių atstovai ėmėsi viešų protesto akcijų dėl, jų nuomone, nepakankamos paramos, kurią jie šiais metais gavo iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo. Kadangi savitvarkos subjektai, kurie yra atsakingi už fondo veiklą, esą patys nesugeba rasti sutarimo, o dar kaltina valdžią (nors ši čia niekuo dėta), tai, pasak R. Karbauskio, jai gali nieko kito nebelikti, kaip tik imtis atsakomybės ir skubiai svarstyti naują paramos modelį.
Iš komiteto pirmininko paaiškinimų posėdžio dalyviai turėjo progos įsitikinti, kad valdantieji gerai supranta savitvarkos modelio, kuri veikia Lietuvos žiniasklaidoje štai jau daugiau dvidešimt metų, demokratinę svarbą, ir kad jie nenori kištis į viešųjų finansų skyrimą žiniasklaidos projektams. Bet ką gi daryti, kai paramos gavėjai nepatenkinti? Posėdžio metu jau trijų kultūros leidinių atstovai pareiškė, kad jie labai džiaugiasi prasidėjusiu dialogu su Kultūros ministerija ir remia ministerijos iniciatyvą, bet ne fondo dalininkų ir Lietuvos meno kūrėjų sąjungos bendrus pasiūlymus dėl fondo veiklos sąlygų tobulinimo. Iki šiol viskas aišku, ar ne? Neaiškumai kyla perskaičius kažkodėl tik posėdyje padalintą Visuomenės informavimo įstatymo projektą. Karštieji ministrės rėmėjai jo tikriausiai nė nebuvo matę, kaip jo nebuvo matę ir fondo dalininkai, kultūros ir žiniasklaidos organizacijos. Iš šio projekto matyti, kad ministerijai rūpi visiškai ne kultūros ir meno leidinių gelbėjimo misija. Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis paprašė pradėti viešą diskusiją, tad ta proga čia ir pamėginsime panagrinėti komitete pristatytą tekstą.

Lietuvos žiniasklaidos taryba – ministerijos įstaiga

Projekte išbraukiamas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas ir visos su jo veikla susijusios įstatymo nuostatos. Vietoje nepriklausomo fondo, kurio pagrindinė misija yra konkurso tvarka paskirstyti valstybės asignavimus kultūros ir šviečiamiesiems projektams žiniasklaidoje, siūloma įsteigti naują instituciją – Lietuvos žiniasklaidos tarybą (LŽT). Kokia tai būtų institucija? Jeigu fondas yra dvidešimties dalininkų valdoma savarankiška viešoji įstaiga, tai LŽT steigėjas pagal ministrės pristatytą projektą jau būtų valstybė, o naujojo darinio „turtines ir neturtines teises bei interesus“ įgyvendintų „Vyriausybės įgaliota institucija“ (t. y. pati Kultūros ministerija). Taigi, jau vien dėl šio naujo principo tai būtų tik savitvarkos modelio atsisakymas ir, anot Kultūros komiteto pirmininko, atsakomybę prisiimtų jau ne savitvarkos subjektai, o valdžia.

,,Vieša diskusija dėl paramos modelio kultūrinei žiniasklaidai galėtų būti naudinga bent tuo atžvilgiu, jei fondo pasiūlymai taptų aktualesni politikams. Iki šiol jų visai nedomino, kad asignavimai fondui nebuvo didinami daug metų, nepaisant didėjančių paramos gavėjų veiklos kaštų (ypatingai po euro įvedimo), papildomų fondui priskirtų funkcijų, technologinės plėtros, didėjančios įvairovės ir augančios konkurencijos.“
(Gintaras Songaila)

Gintaras Songaila Renkant naujosios institucijos tarybą būtų nustatyta iš pažiūros lyg ir demokratinė jos rinkikų pasiūlymo tvarka. Tačiau projekte parašyta, kad šios tarybos rinkimus organizuotų „Vyriausybės įgaliota institucija jos nustatyta tvarka“. Taigi, viskas ir būtų sutvarkyta pagal kultūros ministro įsakymu nustatytą tvarką. Prie subjektų, kurie pagal projektą turėtų teisę siūlyti naujosios tarybos rinkikus, dar grįšime, o čia tik pažymėkime, kad vietoje blogesnės ar geresnės, bet iš tiesų nepriklausomos, institucijos siūloma įsteigti ministerinę įstaigą, veikiančią pagal vadinamąjį „atitrauktos rankos principą“, tai yra formaliai be akivaizdaus ir tiesioginio ministerijos vadovo kišimosi į paramos skyrimą.

Ar ministerijos įstaiga būtų skirta kultūros leidinių išlaikymui?

Bet gal nusivylę kai kurių kultūros ir meno leidinių atstovai kaip tik ir nebenori jokios savitvarkos, kuri negali suteikti jų veiklos perspektyvoms jokių aiškių garantijų, ir tuomet tikisi tokių garantijų iš ministerinės įstaigos?
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo dalininkai, suprasdami ne tik kultūros ir meno leidinių svarbą nacionalinei kultūrai, bet ir jų didelę priklausomybę nuo valstybės paramos (tokio pobūdžio leidiniai negali išsilaikyti iš savo veiklos), Kultūros komitetui pasiūlė įstatyme aiškiau apibrėžti tokių leidinių statusą ir įteisinti ilgalaikį paramos modelį, vertinant ne tiktai projektus, bet ir leidinių pažangą.
Ir tai nėra koks nors šiaip konjunktūrinis fondo atsakas, o dalininkų praėjusiais metais apsvarstytas ir įrašytas į visuotinio susirinkimo patvirtintą strategiją.
Beje, vieša diskusija dėl paramos modelio kultūrinei žiniasklaidai galėtų būti naudinga bent tuo atžvilgiu, jei fondo pasiūlymai taptų aktualesni politikams.
Iki šiol jų visai nedomino, kad asignavimai fondui nebuvo didinami daug metų, nepaisant didėjančių paramos gavėjų veiklos kaštų (ypatingai po euro įvedimo), papildomų fondui priskirtų funkcijų, technologinės plėtros, didėjančios įvairovės ir augančios konkurencijos.
Galgi ministerijos pristatytas modelis siūlo kažkokį proveržį šioje srityje? Iš pristatymo kalbų buvo galima suprasti, kad naujai įstaigai bus skirta gerokai daugiau asignavimų, nei dabar skirta fondui.
Tačiau ne ministras patvirtina valstybės asignavimus, ir mes žinome, ko mūsų valstybėje yra vertos Kultūros ministerijos garantijos, jei jos iš anksto nesuderintos bent jau su Finansų ministerija. Iš pateikto „modelio“ nematyti ne tik numatomos asignavimų sumos, jos pagrindimo, bet ir to, kokia konkreti tų asignavimų dalis būtų skirta kultūrinei žiniasklaidai. Todėl kol kas tai tik tušti pažadai.
Karštiesiems „ministerinio“ modelio rėmėjams turėtų būti kur kas svarbiau tai, kad ministerijos projektas iš viso pašalina bet kokias garantijas ne tiktai kultūros ir meno leidiniams, bet ir apskritai visai kultūros sklaidai žiniasklaidoje.
Jei dabar pagrindinis fondo tikslas yra remti kultūros ir šviečiamuosius projektus žiniasklaidoje, tai pasiūlytosios ministerinės įstaigos tikslas: „sudaryti sąlygas visuomenės informavimo kultūros plėtrai“. Todėl neatsitiktinai, turbūt, iš naujosios įstaigos remiamų programų dingo periodinių kultūros ir meno leidinių programa, kuri šiuo metu veikia fonde. Pagal ministerijos siūlymą naujoje įstaigoje beliktų tik bendrai „kultūros refleksijos programa“, kuri juk apimtų tikrai ne vien kultūros ir meno leidinius.
„Kultūros refleksija“ liktų vienintelė kultūros programa tarp kitų ministerijos įstaigos tikslų, kai fonde kultūros ir meno sklaidos tematika dabar yra visose šešiose fondo programose (ne tik periodinių kultūros ir meno leidinių, bet taip pat ir nacionalinės spaudos, regioninės spaudos, regioninių TV ir radijų, nacionalinių TV ir radijų, internetinės žiniasklaidos programose).
Periodiniai kultūros ir meno leidiniai iš ministrės pasiūlymų iš viso pradingsta ir kaip atskiras „tipas“.
Nesinori manyti, kad į kultūros refleksiją pretenduojantiems leidiniams visai nerūpėtų, kas apie kultūrą realiai parašyta ministerijos modelyje (išskyrus tą vieną kartą daugiau nieko ir neparašyta) ir kad iš steigsimos įstaigos valdymo siūloma išvis išbraukti visas kultūros ir meno organizacijas (jos net negalės siūlyti jokių „tarybos rinkikų“). O kodėl turėtų siūlyti, jei, anot ministrės patarėjo paaiškinimų kovo 21 d. Indrės Makaraitytės laidoje, jos nėra kompetentingos žiniasklaidos reikaluose?
Įdomu, ar „žiniasklaidos organizacijoms“, kurioms tik vienoms pagal sumanymą būtų palikta teisė siūlyti LŽT rinkikus, labiau rūpėtų kultūros ir meno leidiniai nei dabar fondui? Fondo dalininkų pasiūlymuose, kurie buvo pateikti Kultūros komitetui, numatyta nustatyti proporcingą atstovavimą kultūros ir meno organizacijoms fondo taryboje.

,,Karštiesiems „ministerinio“ modelio rėmėjams turėtų būti žymiai svarbiau tai, kad ministerijos projektas iš viso pašalina bet kokias garantijas ne tiktai kultūros ir meno leidiniams, bet ir apskritai visai kultūros sklaidai žiniasklaidoje.“ (Gintaras Songaila)

Fondo veiklos sąrangoje pamatinę vietą užima nepriklausomų žiniasklaidos bei kultūros ir meno organizacijų bendradarbiavimas. Reikia pripažinti, kad šis bendradarbiavimas galėjo būti (ir dar galėtų būti) produktyvesnis nacionalinės kultūros labui. Šis procesas daugiau ar mažiau jau buvo apėmęs visą žiniasklaidos spektrą.
Tačiau ministerija savo modelyje pasirinko kitą kelią – iš viso atsisakyti tokio bendradarbiavimo, kad ir „valstybės politiką žiniasklaidoje įgyvendintų“ jau esą tik profesionalai. Todėl trumpam pamirškime kultūrininkus ir sugrįžkime prie to modelio, kurį ministrė konkrečiai pateikė Kultūros komitetui žiniasklaidos srityje – strategiškai jau išvalyto nuo neprofesionalių kultūros veikėjų.

Ar ministerijos projektas – tai pačios žiniasklaidos savitvarkos modelis?

Komitete pristatytas „paramos žiniasklaidai modelis“ nuo pat pradžių nė iš tolo nebuvo pačios žiniasklaidos savitvarkos reiškinys. Jis nebuvo nei žiniasklaidos organizacijų sumanytas, nei išdiskutuotas. Jis nebuvo pateiktas ir ministerijos kviečiamam forumui – Medijų tarybai.
Pagal ministeriškąją gi viziją geriausiai žiniasklaida galėtų tvarkytis, skirstant paramą visuomenės informavimo projektams per ministerijos įstaigą.
Kokios kvapą gniaužiančios galimybės atsiveria sunkiai gyvenančiai Lietuvos žiniasklaidos rinkai! Štai kur visa tikroji sumanymo esmė ar net grožis, vos vos pridengtas rūpesčio kultūros ir meno leidiniais šydeliu! Pseudodiskusijos apie kultūros leidinių ateitį dūmų priedangoje iš tiesų siūloma visai kas kita.
Žiniasklaidos organizacijų, kurios pagal projektą siūlytų rinkikus į LŽT, sąrašas nėra baigtinis. Projekte tarp siūlytojų yra įrašytos pagrindinės žiniasklaidos asociacijos ir tikėtina, kad jų atstovai būtų išrinkti į LŽT.
Tačiau kas gi būtų tos kitos žiniasklaidos organizacijos ir kiek jų dalyvautų šioje demokratijos ,,šventėje“? Pasitaikė proga užmesti akį į vieną tokį (tikriausiai juodraštinį) sąrašą. Pamačiau keliasdešimt tokių organizacijų.
Apie kai kurias iš jų bent jau aš dar nieko nebuvau girdėjęs, jų viešos veiklos požymių žiniasklaidos rinkoje nepavyko surasti. Tačiau į tai kol kas nelabai kas kreipia dėmesį. Juk svarbiausia, kad čia siūlomas „pasiteisinęs“ Lietuvos kultūros tarybos ar Lietuvos mokslo tarybos modelis, o savitvarką garantuotų kultūros ministro pasiūlytas ir Ministro pirmininko paskirtas LŽT vadovas.
Nežinia, kuo tas Lietuvos kultūros tarybos modelis, anot žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ atstovo, pasiteisino. Atmeskime šiurkštų kriterijų, kad kai kurie leidiniai savo projektams prisiduria šiokią tokią paramą ir iš šios tarybos (tai tik rodo šių leidinių vadovų guvumą).
Labai džiugu, kad Lietuvos kultūros taryba (LKT) jau brenda iš konfliktų ir teismų liūno (Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, nepaisant viešai skambančių skundų ir ministrės patarėjo viešai mėtomų kaltinimų dėl „fondo neskaidrumo“, per daugiau nei dvidešimt savo veiklos metų neturėjo nė vienos teismo bylos dėl paramos skyrimo). Galbūt LKT jau ima pasiteisinti ar artimiausiu metu pasiteisins, tačiau tai dar visai nereiškia, kad ji yra ar gali būti tinkamas modelis žiniasklaidai.

Ar ministerijos siūlymai kaip nors susiję su strateginiais valstybės uždaviniais?

Pagal 2015 m. pradžioje įsigaliojusią Visuomenės informavimo įstatymo 28 str. redakciją, fondui buvo pavestos papildomos funkcijos – tai parama visuomenės informavimo saugumo stiprinimo ir medijų raštingumo ugdymo projektams.
Ir šiems naujiems labai svarbiems tikslams praėjusios kadencijos valdančioji koalicija skyrė fondui papildomai… 141 000 eurų. Fondas juk neturi galimybių kaip nors apriboti paramos gavėjų teikiamų paraiškų savo nuožiūra, ir, suprasdamas pavestos misijos svarbą bei teikiamų projektų kokybę, šiems projektams konkurso tvarka skiria dvigubai daugiau paramos lėšų iš bendro biudžeto.
Dėl to ir vėl nukenčia kultūros projektai, nes bendrieji asignavimai fondui 2017 m. buvo padidinti… 2000 eurų. Ar ši problema rūpėjo kultūros ministerijai (kuri iki šiol yra Fondo dalininkė) ar Finansų ministerijai? Ne, nė kiek nerūpėjo.

,,Yra įmanomi ir priimtini patys įvairiausi valstybės paramos žiniasklaidos projektams modeliai. Todėl yra svarstytinos ir pačios įvairiausios reformos. Tačiau, jei siekiama panaikinti nuo valdžios nepriklausomą lėšų žiniasklaidai skyrimą, tai bus tik naujo valdžios įtakos instrumento kūrimas.“ (Gintaras Songaila)

Iš siūlomo modelio apskritai pradingo ankstesnės Vyriausybės prioritetuose ir galiojančiame Visuomenės informavimo įstatyme deklaruotas visuomenės informavimo saugumo stiprinimo uždavinys. SRTR fondo dalininkų Kultūros komitetui pateiktas projektas siūlo atskirti fondui pavestas naujas funkcijas į atskiras programas ir numatyti joms lėšas, nes dabar atrodo, kad į jungtinius komitetų posėdžius susirinkę politikai tik panagrinėja, kaip kinta visuomenės požiūris į propagandą, bet strateginio Vyriausybės įgaliotos institucijos rūpesčio informaciniu visuomenės atsparumu nėra.
Tiesa, ministerijos projekte yra perrašytas ir fondo pasiūlymas, kad turi būti išskirta užsienio lietuvių žiniasklaidos programa (tik nėra pasiūlymo Vyriausybei numatyti jai konkrečias lėšas). Be to, sprendžiant iš projekto teksto, ministerija planuoja perimti ir „visuomenės sveikatinimo“ uždavinius. Tai turbūt vienintelė išties originali pateikto naujojo modelio idėja, tik įdomu, kaip į tai sureaguos Sveikatos apsaugos ministerija?

Koks tikrasis siūlomų reformų tikslas ir pagrindinis motyvas?

Yra įmanomi ir priimtini patys įvairiausi valstybės paramos žiniasklaidos projektams modeliai. Todėl yra svarstytinos ir pačios įvairiausios reformos. Tačiau, jei siekiama panaikinti nuo valdžios nepriklausomą lėšų žiniasklaidai skyrimą, tai bus tik naujo valdžios įtakos instrumento kūrimas.
Panašu, kad tai ir yra pagrindinis „naujojo modelio“ tikslas. Jau netrukus bus proga šią prielaidą patikrinti. Net jei ministerijos atstovai sutiks su įvairiausiais savo modelio patobulinimais, bet sieks bet kuria kaina perduoti „savitvarkos“ funkcijas ministerinei įstaigai, įtarimas pasitvirtins. Juk gali būti pačių įvairiausių nuo valdžios nepriklausomų institucijų, bet ar tikrai to siekia iniciatyvos autoriai?

Kas priims sprendimus ir kodėl šįsyk tai gali būti pavojinga?

Jei aukščiau išdėstyti pastebėjimai teisingi, tai tikrieji šios iniciatyvos autoriai yra visiškai ne Kultūros ministerijoje. Tuomet kurgi?
Juk apie naująjį paramos žiniasklaidai modelį, panašu, nieko nežinojo nei Kultūros komiteto pirmininko R. Karbauskio politiniai kolegos didžiausioje Seimo frakcijoje, nei koalicijos partneriai. Tai – blogas ženklas, rodantis, kad galbūt čia vyksta daug rimtesnis žaidimas už Seime atstovaujamų politinių jėgų nugarų. Ir naująjį įrankį kažin kas galimai tikisi naudoti panašiu stiliumi.
Net ir niekuo dėti Seimo valstiečiai gali susigundyti įtakos didinimo žiniasklaidai galimybėmis. Tačiau demokratinėje valstybėje, kurioje Seimo daugumą nulemia rinkimai, dažnai šiandieninė ,,pozicija“ po eilinių rinkimų yra priversta trauktis į opoziciją.
Tuomet dabartinių valdančiųjų sukurtas instrumentas patektų į kitos politinės grupės rankas. Gali susigundyti ir opozicija, kurios mažiau patyrę politikai gali tikėtis šio naudingo įrankio, kai tuoj tuoj pakeis valdžią. Tačiau ir jų viltys gali neišsipildyti.
Gal racionaliau būtų stiprinti teisinius demokratijos mechanizmus, kad jie veiktų patikimai ir nepriklausomai nuo politinės konjunktūros?

http://Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/gintaras-songaila-kaip-ministerija-kultura-gelbejo.d?id=77540133

 

 

 

 

 

 

Marijus Čekavičius: mums reikia ne daiktų, o dalytis meile

Marijus Čekavičius / kauno.diena.lt

Esame garbinga arijų tauta, kurių didžiausios vertybės – laikas, žinios ir supanti gamta. Globalus pasaulis kėsinasi į mūsų prigimtinius dalykus, siekia mus paversti nemąstančiais vergais, tačiau didelis Lietuvos ir Žemaitijos patriotas ūkininkas Marijus Čekavičius ragina pabusti, nepamiršti senų tradicijų ir pasisemti stiprybės iš praeities.

http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/zemaitis-ukininkas-mums-reikia-ne-daiktu-o-dalytis-meile-810415

 

Kur rinkosi kariuomenės

Linksmas, kalbus, ūsuotas 55-erių metų vyras – puikiai žinomas Kauno senamiesčio ūkininkų turgelyje, kur kiekvieną šeštadienį atveža parduoti ekologiško maisto.

„Pirkliai galvoja tik apie pelną. Man svarbu, kad valgytume prigimtinį ir sveiką maistą“, – tikina Marijus ir pakviečia aplankyti jo gimtinę.

Todėl chaotiškas pokalbis, it srauni, per akmenis ir duobes tekanti upė, su ūkininku vyko jau ne Kaune, bet Kelmės rajone – viensėdyje Skruzdėlynėje.

„Jūs tik ką pravažiavote Stupkalnį. Galbūt ten žemaičių seniūnas Jonas Karolis Chodkevičius ir kunigaikštis Vytautas pradėdavo žygius. Ten patogi vieta apsižvalgyti. Viena iš Samogetijos karių susitelkimo vietų“, – pasitikęs pasakoja daug istorinių ir senų rašytinių šaltinių išstudijavęs M. Čekavičius.

Skruzdėlynė, pasidžiaugia, minima dar Abiejų Tautų Respublikos, lenkų ir lietuvių, laikais. O 1771 m. birželio 14 d. statytą ir perstatytą jo namą ženklina sija su šia data.

Leidžiamės lauku žemyn – kadaise čia tyvuliavo bevardis ežerėlis, Ringės upelis. Tolėliau – Šilgalio piliakalnis, ten prasidėjo ar baigėsi žemaičių Šventasis miškas.

Marijus Čekavičius / kauno.diena.lt

„Jūs tik ką pravažiavote Stupkalnį. Galbūt ten žemaičių seniūnas Jonas Karolis Chodkevičius ir kunigaikštis Vytautas pradėdavo žygius. Ten patogi vieta apsižvalgyti. Viena iš Samogetijos karių susitelkimo vietų“, – pasitikęs pasakoja daug istorinių ir senų rašytinių šaltinių išstudijavęs M. Čekavičius.

Skruzdėlynė, pasidžiaugia, minima dar Abiejų Tautų Respublikos, lenkų ir lietuvių, laikais. O 1771 m. birželio 14 d. statytą ir perstatytą jo namą ženklina sija su šia data.

Leidžiamės lauku žemyn – kadaise čia tyvuliavo bevardis ežerėlis, Ringės upelis. Tolėliau – Šilgalio piliakalnis, ten prasidėjo ar baigėsi žemaičių Šventasis miškas.

Mužikėliai – amžinybės tęsėjai

Marijus – žemaitis, vadinantis save prigimtinės pasaulėžiūros žmogumi.

„Mus vadina pagonimis, nesmerkiu, nes senžodis „pags“ – išmintis, o „ganas“ – tas, kuris dirba bendruomenei“, – aiškina dažnai senčių žodžius vartojantis Marijus.

Jis nepyksta, kai jį apšaukia ir mužikėliu. Šypsodamasis į ūsą primena: „mūža“ – amžinybė, o „kėlė“ – keliam į viršų. „Mužikėliai – amžinybės tęsėjai, sergėtojai“, – vis dar šypsosi geraširdis ūkininkas.

Kas jam yra prigimtinė pasaulėžiūra?

„Kaip ir mūsų bočiams – pirmiausia pagarba gamtai, jos tausojimas, gyvenimas pagal saulę – keltis ir gultis su ja. Tiesa, mėgstu dieną padaryti parpietį, – vėl šyptelėja. – Nuo 4 iki 10 val. – kūryba, po to iki vakaro realizacija, naktį ilsiuosi.“

Jis tiki pagonių dievais?

„Tikiu gamtos jėgomis. Mes ir patys esame dievturiai. Skaitykime žodį „veidas“ nuo šaknies iš kitos pusės ir gausime atsakymą, – pastebi. – Dievai, dievturiai ir aš, ir Darius, ir fotografas Elijus. Visi esame atsakingi už savo poelgius.“

Gyvenimas jam tik blyksnis nebūtyje, o prigimtinis mūsų kūrėjas – laikas. Atimkime laiką, kas liks? Nieko. Pirmiausia atsirado laikas ir kelias.

„Apverskime žodį kelias šaknį… – vėl pastebi Marijus. – Taip, yra filosofija, kad laiko nėra. Tebūnie. Tiesa gimsta ne ginčuose, bet susitarime.“

Gudresni siekė valdyti

Einame keliu besiganančio žirgo link. „Jis mūsų akių regimybėje. Mes matome jo spalvas, būseną, bet matome gal tik dešimtadalį. Nematome ir energinio lauko. Gal jis kontaktuoja su žeme, visata kaip ir mes, – paglosto Krutą. – Jis tipiškas žemaitukas, šaunuolis. Vienas iš dvylikos žemaitukų, 2015 m. apjojusių Lietuvą.“

„Poliaris, Perūnas, Žuras…“ – vardija  turimų žirgų vardus. Jis turi ir 77 ha žemės, kuri priklauso sūnui Manvydui.

Skruzdėlynėje gimė Marijus, mama ir iš dvaro palivarką – dvarui priklausantį ūkinį ir administracinį kompleksą – nuomoję proseneliai.

Ekologine žemdirbyste užsiimantis ūkininkas vasarą pagalbon kviečiasi talkininkus. Rudenį pjauna javus, pavasarį laukia, kol Perkūnas apvaisins žemę, ir vėl griebiasi darbų.

Ar tiki dievais? Juos minėjo Rūtenis, Vaidevutis – Patrimpą (prūsų upių ir šaltinių, derlingumo, vaisingumo, javų, karo sėkmės dievas), Pokulą (oro dvasių), Perkūną (Perūną).

„Religija atsirado, kai mažesnė, bet gudresnė žmonių dalis apgavystės forma siekė valdyti minias, – įsitikinęs M.Čekavičius. – Tik pučiami arabai, nes tu – vergas, neprieštarauk tiems, kurie yra valdžioje, nes jie neva tarpininkai tarp tavęs ir Dievo. Mes esame tarp gamtos ir savęs, nors nemetu akmenėlio į jokią religiją – jos turėjo priežasčių atsirasti kaip drausminanti ir valdanti forma. Dabar tai – politika ir partijos.“

Krišna, Buda, Kristus, Mahometas? Jie, Marijaus įsitikinimu, buvo žinių turėję žmonės. Mes turėjome žiniavaldžius, sielmokšas, šventaragius. Žmones, kurie sugebėjo labiau jausti gamtos energiją, o žinias atiduodavo bendruomenei.

Gyvename 7536-aisiais

Marijaus Čekavičiaus gimtinė / kauno.diena.lt

„Kiek žmonių Lietuvoje dabar žino, kad pagal mūsų prigimtinius metus dabar yra 7526-ieji, Barsuko metai? Turėjome savo kalendorių, kol 1582 m. spalio 15 d. mus privertė laiką skaičiuoti pagal Grigaliaus kalendorių, – atsidūsta žemaitis. – Vienas iš valdymo būdų – atimti prigimtį, šaknis.“

Marijus atkiša ranką ir rodo nuo piršto galo iki alkūnės – uolektis (60–65,54 cm).

„Globalistinė sistema įvedė kilometrą, metrą, o anglai išsaugojo ir svarą, ir mylią – ar jiems nukrito rankos, kojos? – retoriškai klausia Marijus. – Laikrodžių sukiojimas – nesąmonė. Valdžios kompetencija – nulis. Kuo tuščia vieta skiriasi nuo valdininkų? Ji neduoda žalos.“

Ūkininkas ragina užeiti į pirtelę, kur kiekvieną savaitę su kolegomis bei bendraminčiais mėgaujasi šiluma, o po to gaivinasi čia pat esančiame tvenkinyje, kur plaukioja ir įspūdinga lydeka, taria: „Vis neužkimba…“

Apžiūrime pirtį, o M.Čekavičius kalba, kad žinias jam įdiegė tėvukas. Iš jo girdėjo ir apie maskolius. „Senovėje niekas nekalbėjo apie rusus, buvo tik maskoliai, – aiškino vyras. – Šioje gyvenimo erdvėje daugelis nesiekia pažinti kas prarasta…“

Pirtyje – mažytė menė. Lietuvą apjojusių žemaitukų pasagos, prikaltos prie pakabos, senas lietuvių kalendorius.

Tiesa, vyrui nepatinka, kad kalendoriuje naudojama šešiakampė žvaigždė – judėjų ženklas ir rašoma Joninės, bet ne Rasų šventė.

Raskime patikimus ūkininkus

Kokie senoviniai papročiai Marijaus gyvenimo dalis? „Pradedu mityba – valgau, kas išauginta pas mane ar pas kaimynus, bet neperku parduotuvėse, – pabrėžia. – Gaminuosi maistą, kai lieka laiko – skaitau vakarais.“

Vyras rodo Rimanto Balsio knygą ant palangės – „Lietuvių ir prūsų pagonybė: alkai, žyniai, stabai“. Ir po akimirkos pasidžiaugia praėjusiais metais pirktu šalmu su grandiniuočiu. Išeidamas iš pirties vėl kalba apie maistą.

„Dauguma miestiečių valgo ne maistą, bet prekę – globalistai atėmė supratimą per kainą ir spalvingą pakuotę, – it žirnius berte beria žodžius. – Žmonės prarado budrumą, savarankiškumą. Tiesa, jie dar atpažįsta sveiką maistą, nors suvokimas slopinamas. Ir visos juslės – per sintetinius kvapus, drabužius…“

Ką daryti? Žemaitis ragina surasti patikimus du tris ūkininkus. Ir bendrauti.

Nepasiduoti maisto vartojimo kultui. Prekybos centrai – pirklių, bet ne ūkininkų. Vyras neabejoja, kad po 20–30 metų žmonės suvoks, ką praranda. Ir kas turės orumo, nenorės būti vergais.

„Kai tauta valgo iki 10 proc. atsivežtinių produktų – viskas gerai, nes neturime kai kurių vaisių, citrusinių produktų. Bet kai galime užsiauginti, o valgome atsivežtinį maistą, gauname ir kitą žinią, kitą informaciją, – tikina ūkininkas. – Kai valgome nuo 10 iki 50 proc. svetimų produktų, daugėja ligų, kūno negalavimų. Kai daugiau kaip 50 proc. –  psichologinių, genetinių, ypač sunkių ligų, daugėja išsigimimų.“

Antrąja griaunamąja banga Marijus įvardija genetiškai modifikuotą, chemija apdorotą maistą.

„Mums nereikia tiek vartojimo, tiek pinigų. Gyvenkime pagal galimybes, bet ne poreikius, – ragina vyras ir šyptelėja. – Bet eime į vidų, nes sušalsiu.“

Gyvenome harmonijoje su gamta

„Kas čia? – rodo į medinę pridengtą statinaitę. – Kopūstai? Sūris? Ne… Sūdoma mėsa.“

Atidengia dangtį, kur sūdo daug gabalų mėsos, ir paslaptingai šypsodamasis veda į kitą kambarėlį. Pradaro dureles – tamsu. Ragina susilenkti beveik iki kelių.

Marijaus Čekavičiaus vytinė / kauno.diena.lt

„Tai – vytinė, – rodo į virš galvų kabančius mėsos gabalus. – Viršuje išimtos molinės plytos – siauras kaminas. Taip vytindavo mėsą senoliai.“

Marijus valgo mėsą, tačiau gerbia ir kitavalgius.

Jei žmonės valgytų augalinį maistą, pabrėžia, iš hektaro išmaitintume 20, o mėsavalgių – tik 2–5 žmones. O kai ligas išsigydo nevalgydami mėsos? „Įsitikinimas, – paaiškina. – Mintis turi galią.“

Kas yra liga? Susipykimas su gamta, jei sutarsi – liga išeis. Ligos – mūsų galvoje, organizmas silpsta dėl pykčio, pavydo.

M. Čekavičius pabrėžia, kad ne viename rašytiniame šaltinyje minima, jog harmoningai su gamta gyvenantys mūsų senoliai nesunkiai sulaukdavo 110–130 metų.

„Taip buvo iki kitavierių atėjimo, – įsitikinęs žemaitis. – Mes šiauriečiai, turime valgyti ir mėsos. Kiauliena – mūsų mėsa. Tiesa, pirmiausia tai buvo žvėriena. Po to – paukštiena, žuvis. Gyvename palankioje geografinėje vietoje.“

Ir sarmatai, ir skitai, pasak Marijaus, gyvenę dabartinėje Lietuvos teritorijoje, nerado geresnės vietos: visi keturi metų laikai, 70 proc. miškingumas, daugybė ežerų, apstu gyvūnų, uogų, drevėse – bičių, žuvų vandenyse, paukščių pakrantėse.

„Jie gyveno harmonijoje su gamta, – neabejoja Marijus. – Galime pavydėti samiams, kurie išsaugojo pasaulėžiūrą.“

Žemaitis ragina eiti į kitą kambarį ir patenkintas rodo pirktą kariškio balną.

„Dar neaišku, vokiečių, lenkų ar rusų, – ištiesia balną su plokštele ir užrašytu numeriu 174. Rodo dar vieną. – Dovanosiu kelis muziejui. Šitą pirkau. Ant žemaituko jojo Lietuvos karininkas. Su tokiu balnu pas mergų nejosi.“

Netrukus rodo Alberto Kojalavičiaus-Vijūko 1670 m. išleistos, bet į lietuvių kalbą neišverstos knygos kopiją.

„Lietuvos kilmingųjų herbynas“, – išdidžiai kartoja užrašą lenkų kalba ir po akimirkos didžiuojasi dar 1621 m. minimu protėvių šeimos herbu. – Štai, radau ir herbą. Suapvalintas inkaras. Net ir rusai atkūrė herbus, sugrąžino suapvalintą inkaro formą herbo apačioje.“

Maistas, religija, kita kultūra, kitos žinios, laikrodžių sukiojimas? Kas tai daro?

„Mus nori padaryti zombiais, vergais, dalis mūsų politikų tarnauja absoliučiam globalizmui, – piktokai sako. – Kiek šeimų valdo pasaulį nesvarbu – 200 ar 13? Džiugu, kad mus dar saugo gimtinės energija, kad ir kiek per tuos 27 metus tautai kenktų politikai. Gaila, neliko garbingų žmonių lyderių. A. Brazauskas galbūt buvo Vytauto reinkarnacija, siekė atstatyti Žemutinės pilies rūmus. Tikiu reinkarnacija. Čia ne tik Rytų, čia mūsų senčių filosofija. Žinoma, buvo užslinkę ledynai, pasitraukėme į pakraštį, bet grįžome, kai nutirpo.“

Lietuviai neišnyks

Žemaitis įsitikinęs, kad terminas „baltai“ atsirado 1845 m.

„Žvelkime dar anksčiau – mes skitai, sarmatai, žiloje praeityje – arijai, nesvarbu, kad Hitleris tai pasisavino, – tėkštelėjo M.Čekavičius. – „Ars“ – oras, „rija“ – spindesys. Arijai – atsiradus laikui – pirminė šviesa, energija, Ra – Saulės dievas. Būtina išsaugoti prigimtines žinias, simboliką, heraldiką.“

Marijus ištraukia 1930 m. Vyčio analogą, kuris buvo išsaugotas.

„Čia – getas arba samogetas, – paaiškina. – Žvyneliniai šarvai – tai elitinių samogetų karių aprangos dalis. Nėra pentinų – esame ne agresyvi, bet kilminga tauta, ne užkariautojai.“

„Jaunas raitelis, ketvirtas žirgo karčių pluoštas remiasi į krūtinę – kairę širdies pusę. Kairiosios kojos šuolyje platesnės. Tai simbolizuoja, kad dvasinis, širdies pusės, pasaulis svarbesnis už materialųjį, – aiškina svarbias subtilybes M. Čekavičius. – O dabar kas? Mums pakišo ordos Vytį su mėlyna spalva! Žirgo niekada nebus pakelta uodega! Kardas pakeltas ne kirsti, bet grasinti, žirgas turi ne vieną, bet dvi šleikas. Tai valstybę naikinanti simbolika! Koduojama programa, kuriai paklūsti arba ne. Valdo tie, kurie turi sukaupę informacijos, o daugiausia jos – Vatikane.“

Vis dėlto žemaitis įsitikinęs, kad lietuviai – arijai, sarmatai ir skitai – neišnyks.

Gerbia senčius

„Viskas sukasi spirale, bangomis – tikais. Mus privertė ir verčia tai pamiršti, bet kalboje užkoduota daug minčių, – kalba Marijus. – Matematika, aritmetika. Galaktika. Jei gyveni laiko bangomis, esi mistikas – mintantis tikais. Ir kai prisiminsime prigimtines žinias, suvoksime apie laiko bangas, kad gyvename gamtos ritmu, Mėnulio ritmu, išsivaduosime iš globalistų pinklių.“

M. Čekavičius išsitraukia tekstą su neregėtomis raidėmis – tai guodų, senasis mūsų raštas.

„Buvo naudojamos raidės-runos. Štai gavau ir prūsų giesmyną su jau neegzistuojančia prūsų kalba, – nenustygsta vietoje Marijus. – Tikiu pusiausvyros dėsniu. Kuo mažiau žinių, tuo labiau atsiranda poreikis žmonių bendruomenės, kuri skleidžia žinias. Puiku, kad mūsų kalboje išlikę daug terminų, žinių, senųjų pavadinimų.“

Žemaitis perskaitė ištrauką iš Karaliaučiuje parašytos knygos apie mūsų turtingą kraštą, kuriame visko užtenka.

Paklaustas, kokių tradicijų ir ritualų laikosi, neslėpia, kad visada mini lygiadienį, Rasos šventę Kelmės rajone, kur gyveno Vladas Putvinskis.

„Naujuosius metus miniu per pavasario lygiadienį, kai baigiasi maros, prasideda gajos pusmetis. Kitavieriai užvertė mus dirbtiniais pavadinimais. Net mūsų šventes. Rasas – Joninėmis, Vėlines padarė Visų šventųjų diena, Velykas – Kristaus gimimo diena, – teigia Marijus. – Gerbiu mūsų senčius, kurie į žodį įdėjo žinią. Kristus nuo žodžio „kristi“. Tai – nuopuolis. Nepavadino to pranašo Gėris, Kiltis, Džiaugsmis.“

Kas yra milžinai?

„Žmonijoje yra dvi santvarkos – tobula bendruomeninė ir dabar – vergovinė. Galime ją keisti mintimis, suvokiant prigimtines žinias, pasirenkant sveiką gyvenimo būdą, kuo mažiau išlaikant vergovės ugdytojus ir puoselėtojus“, – Marijus ant stalo padeda šiltų pupų, dešros, krienų.

Maistą, kokio neužaugina ar nepasigamina, jis perka tik iš kaimynų ar kitų ūkininkų.

Pagal specialybę jis – agronomas. Nuo 1998 m. savo žemėje augindamas daržoves, vaisius nenaudoja jokios chemijos. Už tai dėkingas Lietuvos žemės ūkio akademijos chemijos katedros vedėjai, mokslų daktarei a.a. Daliai Marijai Brazauskienei.

Laimę nešantys namų atributai / kauno.diena.lt

„Mariuk, ateik į ekologiją“, – ragino šviesaus atminimo dėstytoja. „Tuomet dar netikėjau, kad be chemijos galima kažką išauginti. O ji man sako, aš žinau, Mariuk, ką atima chemija iš žmogaus. Ir taip kalė tiesiai į dūšią…“ – prisimena Marijus. Pasak jo, pirklių, kurie valdo prekybos centrus, tikslas – tik pelnas, o tikrų ūkininkų – gerovė, noras, kad žmonės valgytų prigimtinį mūsų krašto maistą ir būtų sveiki.

„Taip, man irgi reikia pinigų – už elektrą, benziną, bet nedaug.  Mums nereikia tiek daug daiktų, prekių. Mums reikia bendrauti, dalytis meile – atbulai iš šaknies – laimė, – ragindamas vaišintis kalba M. Čekavičius. – Noriu atkurti milžinų žinias. Milžinas? Tai – ne didelis raumenų kalnas. Žinia žodyje. Milžinas – mylintis žinias!“

Esame kilminga tauta

Pagrindinė jo gyvenimo filosofija – harmonija su gamta. Ir Marijus ragina pradėti nuo savęs.

„Bendraukime tarpusavyje. Telefonas, internetas, feisbukas žmones nutolino, o ne suartino, – tiesą rėžia žemaitis. – Grįžkime prie dienos režimo. Naktį ilsėkimės, kelkimės prieš saulės patekėjimą, grįžkime prie gamtos, harmonijos, klasikinės, ekologinės mitybos. Pradžioje tokią mitybą įvesčiau kaip privalomą darželiuose, mokyklose, kariuomenėje.“

Lietuvoje – net 53 tūkst. valdininkų! Tarpukario metais tebuvo 4 tūkst., nors tuomet Lietuvoje gyveno apie 2,3 mln. žmonių.

„Dabar vargu ar 2 mln. dar čia gyvena, – atsidūsta Lietuvos patriotas. – Valdininkus reikia naikinti kaip askarides. Česnaku! Atkūrus nepriklausomybę, iškart įvyko perversmas. Bolševikiniai užkratai liko valdžioje. Jiems nesvarbu, kam tarnauti – Briuseliui ar maskoliams.“

Marijus su nostalgija rodo senas, nespalvotas, tačiau vis dar kokybiškas savo artimųjų nuotraukas. Šyptelėja prisiminęs, kad šioje troboje gyveno ir ubagų karalius Vytautas Šustauskas. Marijus sėdėjo su juo prie vieno stalo, kai dar buvo vaikis.

V.Šustausko tėvai į lagerį ištremtai Marijaus mamai siuntė maisto. Dar likęs jos laiškas, kur mama dėkojo už skanius taukus.

„O dabar ar kas nors valgytų taukus? – liūdnokai šyptelėja. – Esame ES donorai. Žmonės vejami, nes žmogiškieji ištekliai patys vertingiausi. Jiems reikia, kad mes tik vergautume, pirktume, mokėtume mokesčius ir mirtume.“

Atsisveikindamas ištiesia kairę, širdies pusės, ranką ir čiumpa už peties, paragindamas kaire čiupti jo ranką. Taip atsisveikindavo skitai, samogetai.

Po akimirkos, lydėdamas iš savo žemės, prisimena mamos žodžius.

„Savo gimtinės, savo Skruzdėlynės, neišmainyčiau į visą pasaulio auksą, – kartoja M. Čekavičius mamos žodžius. – Vertinkime ir mylėkime savo žemę. Prisiminkime prigimtines žinias. Esame kilminga ir garbinga tauta. Laikas pabusti.“

 

Tautininkai suorganizavo patriotinę Kovo 11-osios eiseną Vilniuje

2018.03.12

Kaip ir kasmet, švenčiant Kovo 11-ąją, tautininkai rinkosi Lietuvos sostinėje rengdamiesi šventiniam žygiui Vilniaus miesto gatvėmis. Jau po vidurdienio virš 2000 patriotiškai nusiteikusių dalyvių susitelkė Katedros aikštėje, čia buvo suformuota eisenos kolona, kuri nusidriekė Gedimino prospektu iki pat Lukiškių aikštės, kur buvo surengtas mitingas ir nedidelis koncertas. Eisena pasipuošė gausiomis Lietuvos valstybinėmis, istorinėmis, bei Ukrainos, Latvijos ir Estijos vėliavomis. Lietuvai nusipelnę signatarai iškilmingai nešė plakatą su užrašu „Lietuva – lietuviams“, buvo skanduojami šūkiai kviečiantys sugrąžinti valstybę Tautai.

Pirmose eisenos gretose ėjo Kovo 11-osios Akto signatarai Audrius Butkevičius, Vidmantė Jasukaitytė, Gedminas Jakavonis. Kurį laiką žygiavo, žydų kilmės vilnietis Danielius Lupshitzas, apsigobęs Izraelio vėliava. Jis drauge su visais laikė plakatą „Lietuva – lietuviams“. Tarp akcijos dalyvių buvo matyti ir europarlamentaras Valentinas Mazuronis, bei Seimo narys „tvarkietis“ Juozas Imbrasas. Signataras Romas Gudaitis teigė atėjęs į tautininkų rengiamą eiseną, nes yra su tais, „kurie už lietuvių kalbą, už mūsų tautines vertybes ir nacionalinę kultūrą, už tai, kad Lukiškių aikštė būtų atkurta“. Signataras teigė, kad tai pirmiausia solidarumo eisena. „Man norėtųsi, kad tokie renginiai vyktų pagal mūsų tautines tradicijas, kad atspindėtų tą nuotaiką, kurią jaučiame savo valstybės atkūrimo dieną ir kad viskas praeitų gražiai. Manau, kad turime teisę rengti tokias eisenas, ir niekas negali nurodinėti, kaip mums burtis“.  Jau eilę metų, tautininkai rengia šventines Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios eitynes.

Lukiškių aikštėje akcijos dalyviai skaitė Lietuvos Konstituciją ir apgailestavo, kad kai kurios jos nuostatos yra ignoruojamos. „Jeigu suverenas priklauso tautai, tai kodėl viskas daroma, kad neįvyktų referendumai, kurie kyla iš tautos?“ – klausė Kovo 11-osios Akto signataras Audrius Rudys.

G. Navaitis. Tautos valia gyventi laisvėje

Gediminas Navaitis, www.alkas.lt

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – gera proga pamąstyti apie tautos kelią į laisvę. Šiandien, kai samprotauti apie nusivylimą Lietuva tampa kone madinga, kai nuolat peršama mintis „ne už tokią…“ itin svarbu prisiminti ir suprasti bandymus valstybę kurti.

Lietuvos valstybingumas žlugo po Abiejų Tautų Respublikos padalijimų. Gindama prarandama nepriklausomybę tauta sukilo. 1794 metų Tado Kosciuškos sukilimaas pralaimėjo.

Užaugo nauja kartą ir 1831 m. kilo naujas sukilimas. Jis pralaimėjo.

Bet užaugo nauja karta ir 1863 sukilėliai vėl siekė laisvės. Sukilimas pralaimėjo.

Bet valstybės ir laisvės siekis nedingo. Užaugo nauja karta ir 1905 m. Vilniuje vykęs pirmasis lietuvių tautos atstovų suvažiavimas aptarė Lietuvos valstybės atkūrimo kelią. Šio suvažiavimo dalyvių priimtame sprendime skelbiama, kad „Lietuvos gyventojų reikalai pilnai gali būti užganėdinti tiktai prie tikros mūsų krašto autonomijos (savivaldos). <…> Lietuvių suvažiavimas nutarė: reikalauti Lietuvai autonomijos su Seimu Vilniuje“.

Dabar galima abejoti, ar šis sprendimas yra tapatus nepriklausomybės deklaracijai, tačiau carinės Rusijos priespaudos sąlygomis tai buvo aiškus žingsnis valstybingumo link.

1917 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Taryba paskelbė nepriklausomybės deklaraciją. Joje rašoma, kad „Lietuvos Taryba, būdama vidaus ir užsienio lietuvių pripažinta vienintele įgaliota lietuvių tautos atstovybe, remdamasi pripažinta tautų apsisprendimo teise ir 1917 m. rugsėjo 18-23 d. Vilniuje vykusios lietuvių konferencijos nutarimu, skelbia nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą su sostine Vilniumi ir visų jos valstybinių ryšių, kuriuos ji yra turėjusi su kitomis tautomis, nutraukimą“. Toliau deklaracijoje rašoma, kad Taryba, kurdama Lietuvos valstybę prašo Vokietijos apsaugos ir pagalbos.

1918 m. vasario 16 d. paskelbiama Nepriklausomybės deklaracija, kurioje rašoma: „Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamasi pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18–23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“.

1922 m. gegužės 15 d. išrinkti Lietuvos Steigiamojo seimo atstovai irgi paskelbė nepriklausomybės deklaraciją, kurioje rašė, jog „Lietuvos steigiamasis seimas, reikšdamas Lietuvos žmonių valią, proklamuoja esant atstatytą nepriklausomą Lietuvos valstybę kaip demokratinę respubliką, su etnologinėmis sienomis, ir laisvą nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitom valstybėm“.

1940 m. istorinis Lietuvos priešas vėl sunaikino Lietuvos valstybingumą.

Tautos atsakas 1941 m. lietuvių sukilimas prieš sovietinę okupaciją. Jo metu per Kauno radiją paskelbta nepriklausomybės atkūrimo deklaracija. Joje teigta: „Laikinoji ir naujai atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę“.

1944 m. vasario 16 d. VLIK paskelbė savo programinę deklaraciją „Į Lietuvių tautą“. Joje teigiama, kad politinės lietuvių grupės, kaip tautos politinės minties reiškėjos ir vykdytojos, nutarė sujungti visas savo jėgas bendram darbui ir sudaryti Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą (VLIK), kuris paskelbė, kad „suvereninė Lietuvos valstybė nei dėl Sovietų Sąjungos, nei dabartinės Reicho okupacijos nėra išnykusi, tik savarankiškų valstybės organų veikimas yra laikinai sutrukdytas“.

1949 m. vasario 10-20 d. Balandiškių ir Minaičių kaimuose (Radviliškio r.) įvyko visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas, kurio metu buvo paskelbta nepriklausomybės deklaracija. Joje rašoma: „Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio Taryba, atstovaudama visas Lietuvos teritorijoje esančias vieningos vadovybės vadovaujamas karines visuomenines grupuotes, skelbia, kad LLKS Taryba <…> okupacijos metu yra aukščiausiasis tautos politinis organas, vadovauja politinei ir karinei tautos išsilaisvinimo kovai. <…> Suvereninė Lietuvos valdžia priklauso tautai“.

1949 m. VLIK paskelbė Lietuvių chartą, kurioje teigta: „Valstybė yra aukščiausia tautinės bendruomenės organizacija. Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ugdymo ir išlikimo sąlyga. Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę“.

Šios deklaracijos nebuvo žodžiai. Už jų idėjas žuvo Lietuvos partizanai. Partizanai kariškai pralaimėjo.

Bet užaugo nauja karta ir 1978 m. birželio 15 d. paskelbtas Lietuvos Laisvės Lygos iniciatyvinės grupės parengtas dokumentas, kuriame  rašoma, kad „pagrindinis Lietuvos Laisvės Lygos tikslas – nepriklausomos Lietuvos atkūrimas“.

1989 m. vasarį Kaune vyko šventinė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo 3-ioji sesija. Joje buvo priimta deklaracija, kurioje teigiama, jog „juridinis tarptautinis Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas tebegalioja. <…> Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis reiškia tautos ryžtą taikiu būdu atkurti savo teises, gyventi nepriklausomai nuo bet kurio diktato.“

Ir galiausiai – 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo aktas. Jame rašoma: „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nebepriklausoma valstybė“.

Ar dar kuri kita tauta tiek kartų per kiek trumpesnį laiką nei šimtmetis bandė kurti valstybiningumą? Net tada, kai atrodė, jog prošvaisčių tam nebėra, jog laisvės deglas užgesintas, jį vėl ir vėl įžiebdavo nenumaldomas tautos nepriklausomybės troškimas.

Ar tai nėra geriausias įrodymas, kad šiandienę Lietuva, kurioje užaugo nauja, laisvų žmonių karta, įveiks dabartinius sunkumus ir su nauja energija kurs savo valstybę.

http://alkas.lt/2018/03/10/g-navaitis-tautos-valia-gyventi-laisveje/

G. Navaitis. Idėja Lietuvai: kelio į laimingesnę visuomenę gairės

Gediminas Navaitis, www.delfi.lt

Nacionalinės iniciatyvos „Idėja Lietuvai“ tikslas – pakviesti žmones siūlyti idėjas naujo šimtmečio Lietuvai. Jau pasiūlyta nemažai įdomių dalykų. Kol kas nepasiūlyta esminė, galinti pakeiti visų mūsų gyvenimą idėja.

Norint pasiūlyti esminį pokyti, tektų pasvarstyti, kuria linkme einama ir kur norima nueiti. Šia tema lengvai rastume dvi viena kitą neigiančias nuomones.

Lietuvą galima laikyti išskirtinės sėkmės šalimi, įgyvendinusią jos žmonių siekius. Sovietų Sąjungos okupuotas ir aneksuotas, neįgalios planinės ekonomikos kraštas atkūrė rinkos ekonomiką, tapo nepriklausoma, demokratine respublika, ES ir NATO nare. Lietuvą galima laikyti nusivylusių žmonių šalimi – kone penktadalis žmonių mano, kad praėję metai jiems buvę nesėkmingi ir nieko gero ateityje nesitiki, iš Lietuvos masiškai emigruojama.

Sėkmės ir nusivylimo priešprieša skatina klausti: „Ar Lietuvos padėtis išskirtinė?“ Gal ir malonu manyti esant ypatingiems, bet panašias problema išgyveno ir išgyvena modernios šalys, kuriose augant BVP (bendram vidaus produktui) drauge augo, ar bent jau nesumažėjo, depresijų, alkoholizmo, narkomanijos, šeimų irimo. Jos daug metų sprendžia vis tas pačias problemas – bando sumažinti bedarbystę, skurdą, sveikatos apsaugą padaryti bent kiek labiau prieinamą, siekia suvaldyti migraciją.

Nestebina, kad besikartojančios problemos subrandino mintį – einant įprastu keliu, ten pat ir ateisime. Naujo kelio pasiūlymu tapo laimės ekonomikos idėja. Nuo praėjusio amžiaus pradžios moderniose šalyse turto pagausėjo dvigubai–trigubai. Laimingų žmonių – tik keliais procentais. Tai paskatino naujai pažvelgti į visuomenės tikslus, ieškoti laimingesnės visuomenės kūrimo kelių. Taip atsirado požiūris supratusių, kad būtina rasti naujus sprendimus, nubrėžti naują kursą siekiant didesnio socialinio teisingumo ir aukštesnio visuomenės laimės lygio, didesnio BNL (bendros nacionalinės laimės). Drauge aiškėjo, kad tai ir tvaraus turtėjimo kelias, nes laimės ekonomikos esminė nuostata – veiksmai, didinantys visuomenės laimę, didina ir jos turtingumą, laimingas žmogus sugeba daugiau sukurti. Todėl laimingų žmonių visuomenė sėkmingesnė.

Laimės ekonomikos įgyvendinimas nėra vienas veiksmas, bet apima pokyčius daugelyje sričių. Ką visų pirma reikėtų padaryti siekiant laimės ekonomikos Lietuvoje?

Reikėtų tiksliai žinoti Lietuvos padėtį, o todėl pradėti matuoti tai, kas iš tikro svarbu. Įvertinti visuomenės laimės pokyčius, įtraukti BNL indeksą į valstybinės statistikos rodiklius. Žinoti, kas laimingesnis – jauni ar vyresni, vyrai ar moterys, gyvenantys kaime ar mieste. Ar nekeista, kad Lietuvos biudžete kone vienuolika milijardų, o rasti 10–20 tūkstančių skirtingų gyventojų grupių laimingumo matavimui pritrūksta? Toks „trūkumas“ skatina abejoti, ar valdžia nori žinoti, kas ir kodėl nesijaučia gerai, nes žinant tektų ne vien žadėti, bet nors ką daryti ir derinti sprendimus su BNL matavimais.

Visuomenės laimė neatsiejam nuo socialinio teisingumo. Laimės ekonomikos prielaida – turto gausėjimas – turi būti naudingas visiems. Juolab, kad didelis turtas – tai valdžia, o demokratinėje visuomenėje valdžia priklauso piliečiams. Taigi laimės ekonomikos šalininkai siūlo progresiškai apmokestinti itin didelį turtą. Ne butą ar mašiną, ne pinigus, mokamus už buto šildymą, ką nuolat kėsinasi padaryti Lietuvos valdžia, o turtą, kuris neskirtas vartojimui. Ekonomistas Т. Piketty pateikia įtikinamus paskaičiavimus, kad pakaktų padidinti didelio turto apmokestinimą ir atsirastų galimybės bent 50 proc. padidinti atlyginimus bei pensijas, išspręsti daugelį kitų socialinių problemų. Tam tereikia apmokestinti didesnį nei 1 milijono eurų turtą dar 1 proc. daugiau, o didesnį nei 1 milijardas eurų turtą 10 proc. daugiau.

Šiuo metu viena tūkstantoji Žemės gyventojų dalis (apie 4,5 milijono žmonių) valdo vidutiniškai 10 milijonų eurų vertės kapitalą, t. y. 20 proc. globalaus turto. Jeigu ši tendencija išliks po 30 metų, ji valdys 60 proc. globalaus turto. Toks turto paskirstymas neperspektyvus. Esminė laimės ekonomikos nuostata – modernių šalių visuomenėse socialinės problemos kyla ne dėl turto stokos, bet dėl atgyvenusių jo perskirstymo sistemų.

Išmatavus, t. y žinant, kokios visuomenės grupės laimingos, kokios – ne, ir turint naują, socialiai teisingesnį, finansinį šaltinį Lietuvos raidos apmokėjimui galima, pasinaudojant jau minėta laimės ekonomikos kūrimo patirtimi ir idėjomis, siekti laimingesnė Lietuvos. Gaires žengiant ta linkme lengva vardinti ir vardinti.

  • Mokyklų tikslu turėtų tapti laimingo žmogaus savybių ugdymas. Psichologija jas gerai ištyrė. Dalis tų savybių įgimtos, o kitos – išugdomos. Psichologinės savireguliacijos, savitaigos pratybų, meditavimo, įvairių psichologinių savęs pažinimo būdų, bendravimo tobulinimo ir kiti šiuolaikinės praktinės psichologijos mokymai apima nuolat didėjantį žmonių skaičių. Tai patvirtina tokių žinių ir įgūdžių poreikį, tačiau kone visada jis tenkinimas neformaliame ugdyme. Lietuvos mokyklos ir universitetai, vis dar orientuoti į atgyvenusios ekonominės sistemos dalyvio ugdymą, jų tarsi „nepastebi“. Nesikeičia ir jų tikslas parengti sugebantį konkuruoti, daugiau gaminantį asmenį. Todėl svarbu, kad bendro lavinimo mokykla ugdytų laimingą žmogų, o universitetai nebūtų laikomi aukštesnio lygio profesinėmis mokyklomis. Išsilavinimas yra gėris savaime, nes daugelyje šalių atlikti tyrimai patvirtino – aukštesnio išsilavinimo žmonės laimingesni. Todėl reikia, kad nuolat didėtų turinčių aukštąjį išsilavinimą skaičius ir būtų plečiamas nuolatinis mokymas/mokymasis visą gyvenimą.
  • Psichinė sveikata, kaip patvirtino ne vienas tyrimas, yra neatsiejama nuo laimės. Arba laimė neatsiejama nuo sveikatos. Vargu, ar girtaujančią, vartojančią narkotikus, besižudančią visuomenę pavadinsime sveika. Nepavadinsime jos ir laiminga. Uždrausti taip save naikinti irgi nepavyks. Investicijos į BNL didinimą, į psichinę sveikatą išspręs problemas, kurios šiandieną vis nuodugniau ir išmintingiau aptarinėjamos, bet ir kažkodėl nemažėja.
  • XXI a. Lietuvos sėkmę lems socialinis kapitalas. Valstybės, gausinančios ir saugančios socialinį kapitalą, besirūpinančios savo piliečių priimtinesniais santykiais, pasitikėjimu aplinkiniais ir kiekvieno tikėjimu savu reikšmingumu, drauge kuria materialinę gerovę ir laimę. Dalyvavimas bendruomenės veikloje, jai svarbių klausimų sprendimuose yra ir tiesioginės demokratijos stiprinimo prielaida. „Laimės politikos manifesto“ autoriai teigia, kad perspektyvu – plėsti piliečių savivaldą, dalyvavimą sprendžiant bendruomenės reikalus. Tai sumažintų takoskyrą tarp valdžios ir žmonių, atkurtų pasitikėjimą savivalda. (Pavyzdėlis, Lietuvos didmiesčių valdininkai niekada neatsiklaus žmonių, kokius medžius kirsti. Tarsi smulkmena. Tačiau ji vaizdžiai patvirtina – esamai valdymo sistemai žmogus nereikalingas, o nereikalingas – nebus laimingas).
  • Laimingas gyvenimas ir klestėjimas įmanomas, kai žmogus žino, kad yra atsakingas už save, kad jo sprendimai svarbūs. Viltis, kad žmonėmis pasirūpins valdovas ar išmintingas elitas, niekur ir niekada nepasitvirtino. Stipri Lietuva – tai jos piliečių valią išreiškianti Lietuva. Todėl laimės ekonomikos prielaida – platesnis tiesioginis piliečių dalyvavimas valdyme. Taigi tektų keisti referendumo, kurio taip bijo Lietuvos politikai, įstatymą. Nemažiau svarbu atkurti tikėjimą teisingumu, kuris irgi yra svarbi visuomenės laimės prielaida. Todėl būtinas visuomenės atstovų dalyvavimas teismų darbe.

Galima būtų išvardinti dar daug veiksmų, tačiau svarbu ne juos suminėti. Svarbu pažymėti: laimės ekonomika – tai tikslas ir būdas įvertinti artėjimą link jo. Šiandieną sukaupta daug idėjų ir praktinės patirties, leidžiančios didinti visuomenės laimės lygį, siekti, kad augtų BNL. O jam augant išspręstume daugelį šiuolaikinės Lietuvos problemų, būtume šalimi, kurioje norisi gyventi.

Projektas „Idėja Lietuvai“ gali tapti diskusijos apie esminius Lietuvos tikslus, apie laimės ekonomikos kūrimą postūmiu.

Skaitykite daugiau:
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/g-navaitis-ideja-lietuvai-kelio-i-laimingesne-visuomene-gaires.d?id=75931047

Tomas Baranauskas. Sausio 13-osios „neužmirštuoliai“: chamizmas keičia pasiaukojimą?

Tomas Baranauskas, www.propatria.lt

Artėjant Laisvės gynėjų dienai kviečiame skaitytojus prisiminti šios šventės metu ne pirmus metus platinamos „Neužmirštuolės“ idėjines ištakas ir kontekstą,, kurios 2016-ųjų pradžioje apžvelgė istorikas Tomas Baranauskas.  

Kai 2014-aisiais staiga nei iš šio nei iš to išdygo nematytas neregėtas Sausio 13-osios simbolis – popierinė neužmirštuolė, konservatorių jaunimo gausiai dalinama kartais suglumusiems, o kartais – ir nieko bloga neįtariantiems minėjimo dalyviams, atsirado visokių spėliojimų, ką tokia naujų simbolių kūryba galėtų reikšti?

Šiemet pagaliau su pasiaiškinimu apsireiškė pats idėjos autorius Vaidas Saldžiūnas, kuris viską paaiškino „Veidaknygėje“ tinklaraštininko Ričardo Savukyno sienoje kilusioje diskusijoje: „Bukagalviams, koloradams ir šiaip glušpetriams užtrumpintomis smegenimis kliedintiems apie krapus, rūtas ir pan. galiu tik pakartoti: kai pasiūliau šitą idėją konservatoriams, nebuvo jokių minčių apie masonus, krapus ar trispalves, taip, nukopijuota nuo britų popio, ir nė kiek ne gėda, nes gerus dalykus kartoti ne gėda (o ne, kaip sako vietiniai izoliaciniai talibai – „geriau savo viską turėkime“. Tokius išties reikėtų apvynioti švitrinio popieriaus švelnumo izoliacine juosta ir kaip ryšulius-siuntinius į Maskvą traukiniu), nes mums reikėjo atitinkamo simbolio – aiškaus, ryškaus, brendinio. Kodėl ne vėliava, Gedimino stulpai ir pan.? Why? Fuck you, that’s why. Nes reikėjo simbolio ir taškas. Ir nereikia kaip kalbajobams aiškinti koks brendas pagal jūsų siauraprotišką supratimą geriausias, ne jūs sprendžiat.“

Pacituotas paaiškinimas, tiesą sakant, paaiškina labai daug – daug daugiau, nei tikėjosi akivaizdžiai riboto proto ir kultūros jo autorius, apsvaigęs nuo sėkmės ir pojūčio, kad „jis čia sprendžia“. Visų pirma, jis parodo, kieno rankose atsidūrė mūsų pergalės ir vienybės diena – Sausio 13-oji, jos šventimo organizavimas ir jos „brendų“ kūrimas. Tai – prie TS-LKD partijos susitelkęs vadinamasis „dešinysis trolibanas“. Šį įvardijimą „trolibano“ entuziastai, beje, patys priima su pasididžiavimu, mat „bukagalvius glušpetrius“ juk reikia „trolinti“ su talibams būdingu užsidegimu. Tokiai „politinei kultūrai“ labai ryškiai atstovauja 2011–2013 m. Jaunųjų konservatorių lygai vadovavęs Adomas Bužinskas, konservatorius-humoristas Algis Ramanauskas-Greitai, konservatorių rinkiminių kampanijų dalyvis, vadinantis save rašytoju, Andrius Užkalnis, falo figūromis savo langus puošiantis tinklaraštininkas Mykolas Pleskas („Kleckas“) ir kiti panašūs bei į juos besilygiuojantys veikėjai.

„Neužmirštuolės“ autoriaus išsiliejimas labai primena ir jo proto brolio, liberalų į Vilniaus miesto tarybą atvesto brito Marko Adamo Haraldo pagarsėjusį pasisakymą, kuriuo jis tą pačią anglišką frazę („f. y.“) pritaikė visai Lietuvai ir tuo privertė sunerimti net viską „liberaliai“ vertinančius liberalus bei jų brangiai apmokamus įvaizdžio formuotojus. Konservatorių suburtas „trolibanas“ šioje srityje bando perspjauti ir viską galinčius liberalus. Tą liudija ir pernai Kalėdų išvakarėse išplatintas paties partijos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio videoklipas, kuriame jis bando įrašyti Kalėdinį sveikinimą ir kartu užsirašinėja „idėjas“ iš tipiško trolio vaidmenį atliekančio humoristo Manto Katlerio, kuris, po įvairių nešvankių juokelių ir šiaip nusišnekėjimų, dar ir pareiškia norą įstoti į TS-LKD bei atsisveikindamas pasako Gabrieliui jį ir jo elektoratą pamaloninti turinčius žodžius: „Nu gerai, tai aš gal tada ir nebetrukdysiu. Ką, Gabrieliau. Dėkui, būsimasis Ministre Pirmininke“. Trumpai sakant, į „trolibanišką“ kultūrą dabar jau atvirai orientuojasi ne tik šios neva „konservatyvios“ partijos jaunimas, bet ir pats jos pirmininkas, matyt, tokiu būdu besitikintis tapti pirmuoju „troliu-premjeru“ Lietuvos, o gal net Europos ar pasaulio, istorijoje.

Kokį gi „brendą“ siūlo į Sausio 13-osios minėjimą besirenkantiems žmonėms konservatorių troliai? Kaip jau matėme tokį „belekokį“, kuris atėjo į Vaido Saldžiūno galvelę, kai jis pamatė britišką „popį“, t. y., aguonos simbolį, angliškai vadinamą „Remembrance poppy“. Pastarasis buvo skirtas Pirmajame pasauliniame kare žuvusiems britų kareiviams atminti. Skirtingai nuo Saldžiūno, kuriam tiesiog „reikėjo simbolio ir taškas“, britai aguoną pasirinko ne atsitiktinai. Ji pradėta naudoti 1921 m., po karo praėjus tik 3 metams, ir rėmėsi populiaraus karo metų Džono Makrėjaus eilėraščio „Flandrijos laukuose“ motyvu („In Flanders fields the poppies blow /Between the crosses, row on row“).

Iš tiesų tikri praeitį primenantys simboliai ir gali būti tik tie, kurie paimti iš praeities. Praeities elementai gali būti permąstyti, suaktualinti, jiems galima suteikti naują formą, bet pati atminimo idėja reikalauja ryšio su praeitimi. Niekas praeičiai jokių dirbtinų simbolių nekuria ir neprimetinėja.

Tiesa, Lietuvos konservatoriams tai – ne pirmas kartas. Juk būtent jie, kai turėjo valdžią, atgaline data 1991-aisiais gintą Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą perkrikštijo į niekada neegzistavusį „Atkuriamąjį Seimą“. Tad galbūt „Atkuriamojo Seimo“ gynėjams toks tuščioje vietoje išgalvotas simbolis ir tinka, bet realiai egzistavusios Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos televizijos bei radijo gynėjams tai turėtų būti pasityčiojimas. Istoriškai jis siejasi nebent su Saldžiūno chamizmu ir konservatorių noru primetinėti Tautai Sausio 13-osios minėjimo taisykles, bet tik ne su pačia Sausio 13-aja.

Kol nebuvo tokio „išsamaus“ autorinio paaiškinimo, pareikšta įvairių svarstymų, ką toks lyg giedrą dieną iš dangaus nukritęs simbolis galėtų reikšti? Iškart buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad neužmirštuolė – vienas iš masonų simbolių, net vadinama „masonų gėle“ (angl. masonic flower). Masonų organizacijų ji ir naudojama panašiu pavidalu – kaip į atlapą įsegamas ženklelis. Iškart pasipylė interpretacijos, ar masonai Sausio 13-ąją gerai, ar blogai? Vieniems gal pasirodė, kad tai – masonų sąmokslas, kitiems – pats masonų minėjimas neigiamame kontekste – kvailystės ir tamsumo simbolis. Suprantama, kad masonų būta ir yra visokių. Masonai – ne kokia paslaptinga vieninga organizacija, o tik slaptos organizacijos kūrimo modelis. Taip susiorganizavus, galima tą organizaciją ir geram, ir blogam panaudoti, todėl teisti ar ginti masonus apskritai, nėra jokios prasmės. Kalba visgi šiuo atveju turėtų suktis ne apie masonus, o apie tai, kuo jie susiję su Sausio 13-aja? Jei niekuo, tai jų simbolis šiai datai netinka lygiai taip pat, kaip ir kitų su šiuo įvykiu nesusijusių organizacijų simboliai, kurių yra tūkstančiai.

Kaip ir daugelis simbolių, neužmirštuolė nėra vienaprasmė. Antroji plačiai paplitusi jos simbolinė prasmė susijusi apskritai su atmintimi ir „neužmiršimu“ – ši prasmė tiesiogiai išplaukia iš šios gėlės pavadinimo, kuris daugelyje kalbų reiškia tą patį: rusų nezabudka, anglų forget-me-not (vienas iš pavadinimų), vokiečių Vergissmeinnicht. Todėl neužmirštuolės kartais panaudojamos, kaip akcijų, kuriomis kviečiama ko nors neužmiršti simbolis. Pavyzdžiui, jos naudojamos Rusijoje (ir Sovietų Sąjungoje), minint Pergalės dieną (gegužės 9-ąją), taip pat minint armėnų genocidą, o Lietuvoje, antai, dar 2013 m. kultūros darbuotojai dalino atvirukus su neužmirštuolėmis, savo pažadus užmiršusiems politikams.

Jeigu „neužmiršimas“ yra vienintelė šio ženklelio idėja, kyla klausimas, ar tikrai Sausio 13-oji, kad ir kokia svarbi daugeliui mūsų ji būtų, yra vienintelė diena, kurios negalima užmiršti? Ar galima, pavyzdžiui, prisiminti kovą už Lietuvos Nepriklausomybę, užmiršus Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją? Galima būtų dar suprasti, jeigu neužmirštuolė būtų pasirinkta kaip visų atmintinų dienų simbolis (jų, vien oficialiai pripažintų, šiandien turime virš 60). Visas jas jungia ta viena banali „neužmiršimo“ idėja, tad sieti tą ženklelį tik su viena data vien dėl gėlytės pavadinimo neatrodo prasminga.

Tačiau ženklelio šalininkai ir propaguotojai nevengia itin agresyvaus jo propagavimo. Tinklaraštininkas Ričardas Savukynas į „Neužmirštuolės“ akcijos kritiką reagavo piktu straipsniu „Neužmirštuolė kažkam kelia kosulį“ (būtent jį aptariant ir gimė aukščiau cituotas Saldžiūno komentaras). „Užpernai intensyviai durnų vatnikų keltos isterikos apie žydomasonius atrodė labai linksmai. Pernai jos jau buvo gerokai silpnesnės, tačiau atsirado kitas, absurdą primenantis aiškinimas – esą negalima turėti Neužmirštuolės, nes juk yra Trispalvė. Absurdiškas aiškinimas – lyg simbolis, primenantis Sausio 13, kuo nors prieštarautų valstybingumo simboliui,“ – dėsto R. Savukynas. Iškart gauname pajusti, kad tas, kuriam nepatinka popierinė neužmirštuolė Sausio 13-osios simbolio vaidmenyje, yra „durnas vatnikas“, o pats trečius metus gyvuojantis „simbolis“ jau statomas į vieną gretą su Trispalve, tarsi oficialų visos Lietuvos simbolį galima būtų bent iš tolo gretinti su šiuo trolibano kūriniu.

Beje, įdomu, ar gerbiamam R. Savukynui nekilo pasipiktinimas, kai tos pačios partijos, kuri dabar platina neužmirštuoles, veikėjas Paulius Subačius 2009 m. atvirai tyčiojosi iš Lietuvos Trispalvės, vadindamas ją afrikietiška ir kenkiančia Lietuvos įvaizdžiui? Gal konservatorių troliai kada nors sukurs „geresnę“? O gal tiesiog trolių neužmirštuolė – jau svarbesnė ir už Trispalvę?

„Aš nieko jums nesakysiu apie tuos idiotus, kurie tiesiog kliedi,“ – dar pakelia pasipiktinimo lygį R. Savukynas. Ir tada jau pereina prie konstruktyvesnės argumentacijos: „Mes visi mąstome simboliais. Jei kokį nors simbolį turime galvoje, tai kažką, kas tik siejasi su tuo, mes ir atsimename. Ir kai kas elementariai nenori, kad būtų simbolis, kuris aiškiai mums primena būtent Sausio 13-ąją. Būtent tą Sausio 13-ąją, kai mes pasipriešinome, parodėme pasauliui, kas yra agresoriai ir galų gale laimėjome. Laimėjome, nes pasiryžome geriau mirti, nei būti okupuotais.“

Labai gražiai čia išklojo gerbiamas tinklaraštininkas, reikia pripažint. Ne kiekvienas, deja, supranta simbolių reikšmę, todėl gali ir nusistebėti – ko čia dėl vienokios ar kitokios gėlytės tiek ginčų? Iš tiesų simboliai yra svarbūs – čia visiškai sutinku su R. Savukynu. Tik kažkokiu paradoksaliu būdu jis tokį simbolių vertės suvokimą sugeba suderinti su įsitikinimu, kad naują simbolį gali sukurti bet kas, bet kam ir bet kaip. Ir kad niekuo su praeitimi nesusijęs simbolis gali priminti praeitį ir netgi vienyti… Vienyti?

Ar gali vienyti simbolis, kurį sukūrė ir agresyviai išplatino troliai, o jo gynėjai ir propaguotojai svaidosi užgauliojimais kiekvieno, kam toks „simbolis“ nepatinka, atžvilgiu? Tas pats R. Savukynas, deja ne išimtis. Nes vos pateikęs keletą argumentų, grįžta prie plūdimosi: „Ir būtent todėl nuo šio simbolio isterikos ištinka visus tuos, kas tiesiog gyvuliškai nekenčia mūsų valstybės.“ Ir dar daugiau: „Ar žinote, koks tasai vienintelis diskursas, kuriame Trispalvė (valstybingumo ir laisvės simbolis) gali prieštarauti Neužmirštuolei (Sausio 13 simboliui)? Koksai diskursas priešpastato valstybę ir laisvę Sausio 13-ąjai? Taip, tai būtent tasai koloradinis diskursas, pagal kurį Lietuva būtų „laisva“ ir „valstybinga“, jei būtų atkurta LTSR,“ – pyškina autorius, nejučia nevykusį Saldžiūno kūrinį pakeisdamas pačia Sausio 13-aja ir Lietuvos Valstybe, o jo priešininkus, atitinkamai, apšaukdamas „koloradais“ ir „komunistais“… Ar ne per daug susireikšminta?

Nieko nėra blogiau, kaip simbolis, kuris kelia nesantaiką ir tuščius ginčus dėl tuščio paveiksliuko. O taip neišvengiamai atsitinka, kai kokio nors „brendų“ kūrėjo dėl jam pačiam neaiškių priežasčių pasirinktas simbolis imamas klijuoti ant visiems svarbių dalykų. Tokių simbolių kūrimą ir ypač tokį agresyvų propagavimą galima prilyginti diversijai. Jis supriešina žmones, kuriuos šiaip jau turėtų vienyti Sausio 13-osios atminimas ir Lietuvos Nepriklausomybės idėja. Nebevienys. Nes taip sugalvojo troliai ir juos remianti partija.

http://www.propatria.lt/2017/01/tomas-baranauskas-sausio-13-osios.html

Tautos vienijimo sąšauka 06.07.

Medvėgalio piliakalnio kompleksas Žemaitijoje

TAUTOS VIENIJIMO SĄŠAUKA

„PILIAKALNIŲ ŠVIESA“

Lietuvos atkūrimo 100-mečio  garbei

Švęsdami valstybės atkūrimo paminėjimui, uždekime ugnies žiburius Tautos didžiavyrių atminimui,kad jų šviesoje pasijustume vieningi beesą, stiprybę iš praeities besisemią, skaisčiu tikėjimu, galingu veikimu pasiryžę Tėvynę Lietuvą stiprinti, kad neišsivaikščiotume iš jos, o visi ir visada jon sugrįžtume – vieningi ir meilės vieni kitiems kupini. Nes Tėvynė – tai mes patys, mūsų vienybė. Tegul piliakalnių ugnys „atveria mūsų akis šviesop, širdis Dievop“. Tegul būna tie žiburiai mūsų vienijimosi Lietuvos vardan šaukinys, tegul jie kviečia Tautą, t.y. mus visus, Vydūniškais žodžiais – „auginti visa, kas gera, kas gražu, kas išmintinga ir tvirta“.

Valstybės dieną, liepos 6 d. 21 val., vienu metu su viso pasaulio lietuviais, kiekvienas, kur tik galime, uždekime aukurus ir fakelus ant Tautos dvasios kalnų, o visi kartu – vienybės žiburių grandinę nuo Birutės kalno prie Baltijos jūros iki Aukštojo kalno prie Medininkų pilies.

 

Kviečiame visus dalyvauti!

Informacija:  LPD tel.  8 665 27332

Daugiau sužinosite svetainėse: www.lpd.lt, www.tautininkai.lt, www.llks.lt