Etikos komisijos reglamentas 

ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Etikos ir procedūrų komisijos (toliau “Komisija”) reglamentas nustato Komisijos darbo organizavimą, jos funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką.

2. Komisijos paskirtis – tirti ir vertinti, ar partijos narių veiksmai ar neveikimas neprieštarauja Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos (toliau –  LTRS arba Sąjunga) Įstatams, programai ir reglamentui, visuomenėje pripažintoms dorovės normoms, aiškinti LTRS Įstatus, nagrinėti Sąjungos narių skundus dėl paskirtų drausminių nuobaudų bei partijos narių elgesio.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi LTRS Įstatais, kitais Sąjungos dokumentais ir šiuo reglamentu.

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

4. Komisija, gavusi suinteresuoto Sąjungos nario ar valdymo organo kreipimąsi:

4.1. svarsto LTRS valdymo organų, ar jų atskirų narių skundus dėl priimtų sprendimų teisėtumo, procedūrinių pažeidimų. Jeigu skundas Komisijos sprendimu yra pripažįstamas pagrįstu, apskųstą sprendimą komisija gali pripažinti negaliojančiu. Tokiu atveju sprendimą priėmęs organas sprendimą privalo priimti iš naujo, atsižvelgdamas į Komisijos išvadas;

4.2. nagrinėja LTRS narių skundus dėl Sąjungos valdymo organų jų atžvilgiu priimtų drausminių nuobaudų. Jeigu apskųsta nuobauda yra šalinimas iš Sąjungos, galutinį sprendimą, atsižvelgdama į Komisijos išvadas, priima partijos Taryba, visais kitai atvejais Komisijos sprendimas yra galutinis ir gali būti pakeistas tik Suvažiavimo;

4.3. sprendžia procedūrinius ir Įstatų interpretavimo ginčus, kylančius partijos skyriuose ar valdymo organuose ir šiuo klausimu priima galutinį sprendimą. Apie jį  informuojamas LTRS organas, kuris kreipėsi dėl ginčo nagrinėjimo;

4.4. vertina, ar atskirų Sąjungos narių, jų grupių ir valdymo organų pareiškimai bei  poelgiai viešoje erdvėje neprieštarauja LTRS Įstatams, programai, Sąjungos nario etikai;

4.5. aiškinasi, ar nėra kliūčių LTRS remiamam kandidatui dalyvauti rinkimuose į valstybės valdymo institucijas;

4.6. teikia LTRS Įstatų normų paaiškinimus, teikia metodinę paramą LTRS skyriams ir valdymo organams.

5. Savo iniciatyva komisija gali:

5.1. svarstyti 4 punkto 4.1, 4.3, 4.4 ir4.6 papunkčiuose numatytus klausimus;

5.2. rengti seminarus, diskusijas, išplėstinius pasitarimus Įstatų, programos, reglamento, partijos nario etikos klausimais.

5.3. teikti Įstatų, reglamento ir kitų Sąjungos veiklą norminančių dokumentų pataisas.

6. Komisija vykdo ir kitas, šiame skyriuje nepaminėtas, bet iš LTRS Įstatų išplaukiančias funkcijas.

III. KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

7. Komisijos darbą organizuoja pirmininkas arba jį pavaduojantis narys.

8. Pagrindinė Komisijos darbo forma yra posėdis, kuris gali vykti akivaizdiniu bei konferenciniu, kai panaudojamos telekomunikacijos priemonės (toliau – telekonferencija), būdais. Papildoma darbo forma yra Komisijos narių susirašinėjimas elektroniniu paštu.

9. Komisijos posėdžius kviečia Komisijos pirmininkas, pavaduojantis pirmininką narys, arba ne mažiau kaip du komisijos nariai.

10. Posėdžiui pirmininkauja Komisijos pirmininkas arba jį pavaduojantis narys.

11. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių.

12. Komisijos posėdžiai vyksta pagal sukvietusio posėdį pateiktą darbotvarkę, kuri ne vėliau kaip prieš savaitę, o rengiant posėdį skubos tvarka – ne vėliau kaip prieš dvi dienas, turi būti pateikta Komisijos nariams ir pakviestiems suinteresuotiems asmenims. Posėdžio metu Komisija bendru sutarimu dienotvarkę gali keisti tik jeigu tai neliečia pakviestų suinteresuotų asmenų.

13. Komisijos nariai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę pateikti rašytinius paklausimus LTRS nariams, Sąjungos organams. Komisija paklausimus gali pateikti bei reikalingus dokumentus iš nurodytų subjektų gauti tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu. LTRS nariai ir organai per paklausime nurodytą terminą privalo pateikti Komisijai atsakymus ir/ar prašomus dokumentus arba negalėjimo pateikti atsakymus ir/ar dokumentus priežastis.

14. Į posėdžius Komisija gali pakviesti suinteresuotus Sąjungos narius ir valdymo organų atstovus. Kvietime nurodytas asmuo privalo atvykti į Komisijos posėdį asmeniškai, arba atsiųsti savo įgaliotą atstovą, arba paprašyti perkelti klausimo svarstymo laiką, motyvuotai paaiškindamas, kodėl nurodytu laiku dalyvauti negalės. Jei nėra tokio prašymo ir į posėdį  nei kviečiamasis asmuo, nei jo atstovas neatvyksta, Komisija gali kausimą svarstyti ir priimti atitinkamą sprendimą.

15. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsuojančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Kiekvienas Komisijos narys turi teisę reikalauti įtraukti į posėdžio protokolą savo atskirąją nuomonę.

16. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir dar vienas Komisijos narys. Kai sprendimas yra priimamas balsuojant elektroniniu paštu, protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas arba jį pavaduojantis narys; prie šio protokolo pridedami balsavimo išrašai.

IV. KOMISIJOS SPRENDIMAI IR JŲ TEISINĖS PASEKMĖS

17. Komisijos priimti sprendimai gali turėti šias formas:

17.1. nutarimas;

17.2. rekomendacija;

17.3. išvada;

17.4. išaiškinimas;

17.5. pasiūlymas.

18. Nutarimas priimamas tais klausimais, kuriais Komisijos sprendimai yra privalomi Sąjungos nariams ir valdymo organams.

19. Rekomendacija pateikiama tais atvejais, kai Komisija suformuluoja, koks, jos nuomone, turi būti priimtas Sąjungos valdymo organo sprendimas, procedūrinio pažeidimo atveju – kaip tą pažeidimą ištaisyti arba kaip turi pasielgti ar nesielgti Sąjungos narys (nariai). Rekomendacija nėra privaloma vykdyti, kol kompetentingas Sąjungos valdymo organas  nepriima atitinkamo savo sprendimo.

20. Išvada pateikiama tada, kai komisijai iškeliamas klausimas dėl situacijos, būsenos ar atitikimo formaliems reikalavimams įvertinimo. Ji gali būti pagrindas Sąjungos valdymo organams priimti savo sprendimus.

21. Išaiškinimas  apima LTRS Įstatų, reglamento, kitų Sąjungos norminių dokumentų taikymo, atskirų nuostatų tarpusavio ryšio ir  galimo neatitikimo traktavimą. Šis sprendimas yra privalomas visiems LRTS organams bei nariams; jį atšaukti arba pakeisti gali tik Suvažiavimas.

22. Pasiūlymas – tai bendra Komisijos nuomonė dėl LTRS norminių dokumentų tobulinimo, priemonių kelti etiniam narių lygiui bei tarpusavio santykiams gerinti ir vidinės politikos Sąjungoje. Jie teikiami Sąjungos valdymo organams, komitetams, komisijoms, darbo grupėms ir narių aptarimams bei diskusijoms.

23. Vienu klausimu komisijos sprendimai, priklausomai nuo jų turinio, gali turėti kelias formas.

24. Nutarimai, rekomendacijos ir išaiškinimai gali būti priimti tik posėdžiuose, kitų formų sprendimai gali būti priimami ir balsuojant elektroniniu paštu.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Suvažiavimų, konferencijų metu Komisijos nariai nerenkami į jokias komisijas ar Suvažiavimo organus; Komisija nagrinėja ginčus dėl delegatų mandatų pripažinimo ir nustatytų procedūrų laikymosi ir operatyviai teikia savo išvadas Suvažiavimui (konferencijai).

26. Komisijos pirmininkas arba jį pavaduojantis narys gali dalyvauti LTRS tarybos posėdžiuose (tame tarpe ir uždaruose) su patariamojo balso teise.

27. Komisijos svarstytų klausimų medžiagą ir protokolus saugo komisijos pirmininkas arba kitas komisijos narys. išrinkus kitą Komisijos sudėtį, sukaupta medžiaga ir dokumentai per du mėnesius perduodami LTRS valdybai.

28. Naujai išrinktos Komisijos įgaliojimai prasideda, o ankstesnės – pasibaigia kitą dieną po naujosios išrinkimo.

29. Šiame reglamente neaptarti procedūriniai klausimai sprendžiami Komisijos pirmininko ir/arba jį pavaduojančio Komisijos nario siūlymu, kuris priimtinas Komisijos narių daugumai.

Etikos ir pocedūrų komisijos reglamentas – word.doc