Istorija

Ištakos 

Jonas Basanavičius

Lietuvių tautinė idėja formavosi ir brendo kartu su tautiniu atgimimu – „Aušros“ ir „Varpo“ laikotarpiu. Pirmieji jos skleidėjai buvo dr. Jonas  Basanavičius, Vincas Kudirka, Jonas Šliūpas, Martynas Jankus ir kiti. Pirmoji tautinės krypties politinė formuotė buvo 1905 m. lapkričio 27 d. Jono Basanavičiaus įkurtoji Tautiškoji lietuvių demokratų partija. 1907 m. spalio 3 d. Vilniuje išėjo tautinės krypties laikraštis „Viltis“.

1913 m. „Vilčiai“ patekus į krikdemų įtaką, nuo 1914 metų pradžios tautinę idėją propaguojantys lietuviai ėmė telktis apie „Vairo“ žurnalą, kurį leido Antanas Smetona, Juozas Kubilius, Juozas Tumas-Vaižgantas ir kiti „vairininkai“. 1916 m. kovo 4 d. Petrapilyje tautinės idėjos reiškėjai: Juozas Kubilius, Liudas Noreika, Juozas Tumas-Vaižgantas ir kiti įkūrė Tautos pažangos partiją, kuri vėliau tęsė savo veiklą Lietuvoje, turėdama nemažos įtakos Lietuvos Tarybos veiklai.

1919 m. balandžio 4 d. šios idėjinės grupės lyderis Antanas Smetona, remiantis laikinąja Lietuvos Respublikos Konstitucija, buvo išrinktas pirmuoju Nepriklausomos Lietuvos Prezidentu. Steigiamajame Seime tautinė kryptis savų atstovų neturėjo.

Lietuvių tautininkų sąjunga 1924–1940 metais 

Antanas Smetona

1924 m. rugpjūčio 17–19 d. Šiauliuose įvykusiame Tautos pažangos partijos bei Ekonominės ir politinės žemdirbių sąjungos atstovų suvažiavime abi šios politinės pajėgos susijungė į vieną – Lietuvių tautininkų sąjungą. 1926-jų metų rinkimuose į III-jį Seimą buvo išrinkti tautininkai Antanas Smetona, Vladas Mironas bei Augustinas Voldemaras.

Po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo, šalies Prezidentu buvo vėl išrinktas Antanas Smetona, o tautininkai kartu su krikščionimis demokratais suformavo Vyriausybę. 1927 m. balandžio 12 d. Prezidentui paleidus Seimą ir krikščionims demokratams išėjus iš Vyriausybės, iki 1939 m. kovo 28 d. tautininkai vieni formavo Vyriausybes.

Bolševikams okupavus Lietuvą, 1940 m. birželio 19 d. Tautininkų sąjunga buvo uždaryta, o prieš jos narius ir ypač vadovybę pradėtos represijos.

Dauguma tautininkų buvo ištremti, įkalinti, nužudyti. Dalis pasitraukė į vakarų tremtį. 1949 m. gegužės 21 d. JAV, Niujorke, iš tautinės krypties lietuvių emigrantų susikūrė Amerikos lietuvių tautinė sąjunga, kuri tautiškumo sargyboje veikia ir mūsų dienomis.

Antrasis Atgimimas 

Rimantas Smetona

Antruoju tautinio atgimimo laikotarpiu kaip viena iš pačių pirmųjų Lietuvos politinių jėgų atsikūrė Lietuvių tautininkų sąjunga. Paminėtinos bent  kelios datos, kurios parodo atskirus atsikūrimo etapus:

– 1989 m. kovo 14 d. Vilniuje, liaudies dainų klubo „Raskila“ susirinkime buvo nutarta atkurti Lietuvių tautininkų sąjungą. Šios idėjos iniciatoriai: Rimantas Matulis, Sigitas Rimkus bei Agnė Šerkšnytė buvo išrinkti į iniciatyvinę grupę.
– 1990 m. vasario 23 d. Lietuvių tautininkų sąjungą tuometinė Lietuvos TSR Ministrų Taryba įregistravo kaip politinę partiją.
– 1990 m. rugsėjo 29–30 d. Vilniuje, Lietuvos Mokslų akademijos rūmuose, įvyko Lietuvių tautininkų sąjungos konferencija, kur buvo priimta atkurtosios LTS programa, įstatai, išrinkta valdyba. Sąjungos pirmininku buvo išrinktas Rimantas Smetona.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioje Taryboje iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio remtų deputatų – tautininkų bei šiai idėjai pritariančių – 1990 m. gruodžio 29 d. buvo sudaryta Tautininkų frakcija, kurioje buvo 12 narių – steigėjų: Aleksandras Ambrazevičius, Kęstutis Grinius, Klemas Inta, Vytautas Kolesnikovas, Jonas Mačys, Leonas Milčius, Rolandas Paulauskas, Rasa Rastauskienė (Juknevičienė), Algimantas Sėjūnas, Mečyslovas Treinys, Povilas Varanauskas ir Vidmantas Žiemelis. Vėliau į frakciją įstojo Arūnas Degutis. Frakcijos seniūnu buvo išrinktas Mečislovas Treinys. Frakcija aktyviai prisidėjo populiarindama konsolidacijos Aukščiausioje Taryboje bei visuomenėje idėją 1991 metų sausio įvykiuose, dalyvavo su reikšmingais pasiūlymais formuojant antrąją Vyriausybę, aktyviai dalyvavo komisijų (ypač Agrarinės, Savivaldybių, Kultūros ir švietimo ir kitų) veikloje.

Tačiau 1991 m. pabaigoje tarp frakcijos narių ėmė ryškėti nesutarimai veiklos strategijos ir ypač taktikos klausimais, todėl nutarta frakciją padalinti į dvi, kiekvieną jų papildant naujais nariais. Sąjungos programą pasiryžo vykdyti ir ją remti 7 tautininkų frakcijos deputatai: Klemas Inta, Jonas Mačys, Leonas Milčius, Rasa Rastauskienė (Juknevičienė), Algimantas Sėjūnas, Mečislovas Treinys ir Povilas Varanauskas. Jie pasiliko Reorganizuotoje tautininkų frakcijoje ir tęsė anksčiau pradėtą darbą. Reorganizacijos metu frakciją papildė trys tautininkų rėmėjai: Irena Andriukaitienė, Jonas Liaučius ir Algimantas Vincas Ulba. Kiti deputatai, išėję iš Tautininkų frakcijos, įkūrė Tautos pažangos frakciją. Vėliau jie nutraukė ryšius ir su Tautininkų sąjunga.

Politinė veikla 1992–2007 metais

Leonas Milčius

1992 m. spalio mėn. tautininkai, kartu su Nepriklausomybės partija ir Lietuvos ūkininkų sąjunga, Tautininkų sąjungos vardu dalyvavo rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą ir surinko 36916 balsų (1,92 proc. visų balsavusių). Į Seimą pateko keturi sąrašo kandidatai, laimėję rinkimus vienmandatėse apygardose: tautininkai Leonas Milčius bei Mečislovas Treinys, Tautininkų rėmėjas (vėliau – narys) Alvydas Baležentis, taip pat Nepriklausomybės partijos atstovas Kęstutis Skrebys.
1993 metų savivaldybių rinkimuose Sąjunga dalyvavo sėkmingiau.

1992-1993 m. tautininkų atstovai buvo Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos sudėtyje, o, pakeitus Seimo statutą, buvo įregistruota Lietuvių tautininkų sąjungos frakcija, kurios veikloje be minėtų tautininkų dalyvavo ir nepartinis Kazimieras Uoka. Tautininkų sąjungos frakcija Seimo darbe aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos demokratų frakcija bei Lietuvos politinių kalinių ri tremtinių frakcija.

1994 m. liepos 8 d., Verkiuose šalia Vilniaus, įvyko Pasaulio lietuvių tautininkų kongresas, kuriame dalyvavo atstovai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Rusijos, Vokietijos.
Tautininkų sąjungos suvažiavimas 1995 m. vasario 25 d. pirmininku išrinko Rimantą Smetoną, į valdybą išrinkti: vicepirmininkai Leonas Milčius ir Vladislovas Guoga, sekretorius Rimantas Giliauskas, iždininkas B. Raila, valdybos nariai: Vaidotas Antanaitis, Alvydas Baležentis, A. Masaitis, V. Rimavičius, Klemas Inta, Mečislovas Treinys.

Savivaldybių rinkimuose 1995 m. kovo 25 d. tautininkams rinkėjai patikėjo 49 mandatus.

Klemas Inta

1996 m. spalio mėn. rinkimuose į Seimą Lietuvių tautininkų sąjunga dalyvavo koalicijoje su Lietuvos demokratų partija ir surinko 28744 balsus.

Tačiau, koalicijai neįveikus privalomo 7 proc. barjero, iš šio sąrašo į Seimą pateko tik vienmandatėse apygardose savo oponentus įveikę kandidatai: tautininkas Rimantas Smetona, demokratai Saulius Pečeliūnas ir Jūratė Matekonienė.
1997 m. vasario 8 d. įvykusiame Lietuvių tautininkų sąjungos suvažiavime pirmininku buvo išrinktas Vaidotas Antanaitis ir suformuota šios sudėties valdyba:
vicepirmininkai – Alvydas Baležentis, Benediktas Girdauskas, Algirdas Augustinas Intas, atsakingasis sekretorius – Rimantas Giliauskas, iždininkas – B. Raila, valdybos nariai: Klemas Inta, R. Klimas, S. Janušonis, Mečislovas Treinys ir J. Vitkauskas.

Rimantas Smetona, tapęs Seimo nariu, nuo tautininkų veiklos ėmė tolti ir 1999 m. įkūrė Lietuvos nacionaldemokratų partiją. 1998 m. kovo mėn. Vaidotas Antanaitis atsisakė Sąjungos pirmininko pareigų ir 1998 m. birželio 20 d. Taryba jas pavedė eiti Sąjungos pirmininko pavaduotojui Alvydui Baleženčiui.

1997 m. kovo 23 d. savivaldybių tarybų rinkimuose už tautininkų kandidatus balsavo 169822 rinkėjai, buvo išrinkti 23 savivaldybių tarybos nariai ir Akmenės bei Vilkaviškio rajonų merai.

1999 m. kovo 20 d. įvykusiame Tautininkų sąjungos suvažiavime pirmininku buvo išrinktas Gediminas Rapolas Sakalnikas ir suformuota šios sudėties valdyba: vicepirmininkai: B. Girdauskas, Algirdas Augustinas Intas, V. Kondratienė, atsakingasis sekretorius – Antanas Rimvydas Tilindis, iždininkas – Ričardas Garuolis, valdybos nariai: Vaidotas Antanaitis, Alvydas Baležentis, Klemas Inta, Antanas Stancevičius, V. Šironas.

2000 m. spalio 8 d. rinkimuose i Seimą tautininkai kartu su Lietuvos laisvės lyga ir Lietuvos nacionaldemokratų partija „Tautos fronto“ koalicijos pavadinimu (rinkimuose registruota LTS vardu) gavo 12 800 rinkėjų balsų. Tačiau mandatų, pelnyti nepavyko.

2001 m. kovo 31 d. įvykusiame LTS suvažiavime pirmininku vėl išrinktas Gediminas Rapolas Sakalnikas ir suformuota naujos sudėties valdyba:

Reimundas Varapickas

vicepirmininkai – Algirdas Augustinas Intas ir Jonas Mačys; atsakingasis sekretorius – Antanas Rimvydas Tilindis; iždininkas – Vytautas Šilas; valdybos nariai: Kęstutis Baravykas, Vytautas Kaučikas, Regina Nakienė, Gediminas Pranckus, Alfonsas Škudzinskas, Reimundas Varapickas.

2002 m. gruodžio mėn. rinkimuose į savivaldybių tarybas 14 tautininkų buvo išrinkti tarybų nariais, iš kurių vienas – Akmenės rajono meras Anicetas Lupeika, kuris šioms pareigoms buvo išrinktas jau trečią kadenciją iš eilės, bei tapo pirmuoju meru Lietuvoje antrą kadenciją iš eilės rinkėjų išrenkamu vienbalsiai.

2003 m. kovo 29 d. įvykusiame LTS suvažiavime pirmininku, jau trečiai kadencijai iš eilės, išrinktas Gediminas Rapolas Sakalnikas, suformuota šios sudėties valdyba: vicepirmininkai -Algirdas Augustinas Intas, Jonas Mačys, atsakingasis sekretorius – Antanas Rimvydas Tilindis, iždininkas – Vytautas Šilas, valdybos nariai: Marius Kundrotas, Anicetas Lupeika, Regina Nakienė, Gediminas Pranckus, Alfonsas Škudzinskas, Reimundas Varapickas.

2003 m. gruodžio mėn. patvirtinta nauja LTS valdyba: pirmininkas – Klemas Inta, vicepirmininkai – Vytautas Padlipskas, Vladislavas Guoga, Saulius Čepas, atsakingasis sekretorius – Algimantas Birbilas, iždininkas – Vytautas Šilas, valdybos nariai: Anicetas Lupeika, Regina Nakienė, Algimantas Liekis, Alfonsas Škudzinskas, Algirdas Intas, Ričardas Garuolis, Eugenijus Martinkus, Jonas Vaiškūnas, Reimundas Varapickas, Marius Kundrotas, Valdas Striužas, Artūras Mickevičius.

2004 m. spalio 10 d. įvykusiuose Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose Lietuvių tautininkų sąjunga surinko 2482  balsus.