Principų programa

LIETUVIŲ TAUTININKŲ IR RESPUBLIKONŲ SĄJUNGOS PRINCIPŲ PROGRAMA

1. Lietuva – laisva ir savivaldi valstybė. Aukščiausia teisinė galia joje priklauso Lietuvos Konstitucijai ir įstatymams. Visi sprendimai, prieštaraujantys Lietuvos teisės viršenybei, skelbiami niekiniais nuo pat jų priėmimo. Lietuvos suverenumo principai gali būti keičiami tik referendumu, trijų ketvirčių balso teisę turinčių piliečių balsais.

2. Lietuvių tauta – Lietuvos valstybės pagrindas. Visi lietuviai, siejantys save su Lietuva, turi teisę būti jos piliečiai, jei nėra kitos šalies piliečiai. Visų tautybių piliečiai Lietuvoje – lygūs. Lietuviams Lietuva – vienintelė Tėvynė, kurioje jie visada bus savi. Lietuvių kalba – valstybinė ir taip turi likti. Lietuvos valstybė rūpinasi lietuvių tauta ir lietuvybe visame pasaulyje.

3. Lietuva – demokratinė respublika. Joje derinami atstovaujamosios ir dalyvaujamosios demokratijos principai. Svarbiausi tautos ir valstybės klausimai sprendžiami referendumu. Piliečių parašų skaičius referendumui surengti turi būti sumažintas trigubai. Referendumų galiojimas turi būti supaprastintas, išskyrus atvejus, kai siaurinamas valstybės suverenumas ar teritorinio vientisumo principas. Seniūnai – renkami gyventojų, teismai – atviri visuomenei per tarėjus ir prisiekusiuosius.

4. Šeima – valstybės branduolys. Valstybė globoja šeimą, vyro ir moters santuoką, tėvystę, motinystę ir vaikystę. Šeimoms su vaikais skiriamos orios išmokos, lengvatos, socialinės garantijos, gyventojų apmokestinimo tvarka nustatoma atsižvelgiant į šeimos pajamas. Ištvirkimo propaganda – draudžiama.

5. Nacionalinė kultūra – valstybės dvasia. Kultūra išreiškia ir įprasmina žmonių santykius, teikia dvasinius ir dorovinius orientyrus, sąlygoja visuomenės savimonę. Etninė ir profesionalioji kultūra – remiama valstybės. Kultūros mecenatams – mokestinės lengvatos.

6. Socialinis teisingumas – pilietiškumo stuburas. Idant pilietis tapatintų save su valstybe, ji turi juo rūpintis. Valstybė turi gerinti piliečių gyvenimo kokybę, užtikrinti visų lygių švietimą, sveikatos apsaugą, orias algas ir pensijas, teisingai skirstyti mokesčius, aktyviai dalyvauti ūkyje ir dvasiniame gyvenime.

7. Lietuva – Lietuvos vaikams. Lietuva gerbia lojalias tautines bendrijas – jos visos drauge su lietuvių tauta sudaro Lietuvos piliečių visuomenę. Antra vertus, Lietuva nei gali, nei privalo išlaikyti viso pasaulio žmones. Svetimšalių imigracija turi būti griežtai reguliuojama. Jų antplūdis, socialiniai ir kultūriniai konfliktai, banditizmas ir terorizmas Lietuvai – per didelė prabanga.

8. Švietimas ir mokslas – Lietuvos pažangai. Valstybė turi užtikrinti galimybes mokytis, išlaikyti mokyklų tinklą valstybine kalba, finansuoti gerai besimokančių studentų studijas, atsižvelgdama į valstybinius poreikius. Skatinami regioniniai universitetai ir kitos aukštosios mokyklos. Studijose atkartotojus turi keisti kūrėjai, mokslinio darbo savarankiškumas – esminis kriterijus. Mokslo tyrimus ir inovacijas privalo remti valstybė, kartu skatindama tam visuomenę.

9. Teisei – teisingumą. Už smurtinius, lytinius, ekonominius ir korupcinius nusikaltimus turi būti baudžiama griežčiau. Įkalinimo įstaigos turi būti suskirstytos pagal nusikaltimų pobūdį, už lengvus nusikaltimus bausmės gali būti lygtinės, su laisvės apribojimais ir priežiūra. Nusikaltimams Lietuvai ir žmogiškumui – jokios senaties.

10. Krašto apsauga – bendras reikalas. Valstybė privalo būti pasirengusi karinei agresijai. Kariuomenė turi būti deramai aprūpinta, jos finansavimas – vienas iš valstybės prioritetų. Būtina įvesti teritorinės gynybos principus, stiprinti visuomeninę savigyną, Šaulių sąjungą, ji turi tapti tikra visuomenine struktūra. Patriotinis ir karinis parengimas mokyklose – švietimo sistemos būtinybė.

11. Aktyvi regiono politika – atkirtis svetimųjų imperializmui. Lietuva turi stiprinti ryšius su Latvija ir Estija, taip pat – su Ukraina, o susidarius sąlygoms – ir su Baltarusija. Bendras politinis, ūkinis ir karinis blokas – atsakas Maskvos imperialistų, Varšuvos šovinistų ir Briuselio federalistų viešpatavimo siekiams. Karaliaučiaus kraštas turi būti demilitarizuotas, visa karinė įranga ir kariniai daliniai iš ten turi būti išvežti.

Sąjungos principų programa – word.doc